Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych na terenie gminy Radwanice

Gmina Radwanice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8311436
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radwanice
  ul. Przemysłowa 17 17
  59-160 Radwanice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8311436
  REGON: 39064763000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radwanice.pl , www.bip.radwanice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych na terenie gminy Radwanice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: remonty lokali mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 2/7, 2/8 i 2A/7 w Radwanicach, nr 3/7 i 7/1/ w Sieroszowicach oraz nr 3/2, 3/5 i 3/6 w Strogoborzycach. Roboty obejmują: - wymianę instalacji elektrycznych oraz zabezpieczeń, gniazd wtykowych i włączników instalacyjnych, - przetarcie istniejących tynków na ścianach i sufitach, - malowanie ścian i sufitów, - rozebranie istniejących posadzek drewnianych, - wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z armaturą, - rozbiórkę pieców kaflowych i wykonanie nowych instalacji c.o. z montażem kuchni wielofunkcyjnych, naczyń wzbiorczych i zasobników cwu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radwanice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach