Przetargi.pl
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KUCHENNEGO URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW CATERINGOWYCH NA POTRZEBY WSOWL nr sprawy 23/PN/2014

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7658555 , fax. 071 7658425
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109 109
  51-150 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7658555, fax. 071 7658425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.//www. wso.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KUCHENNEGO URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW CATERINGOWYCH NA POTRZEBY WSOWL nr sprawy 23/PN/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego drobnego sprzętu kuchennego (w tym garnki, patelnie, termosy, sztućce, dzbanki, kieliszki itp.), sprzętu do przygotowywania żywności (chłodziarki, szaf chłodniczych, kuchenek mikrofalowych, zmywarek, lodówek itp.) artykułów cateringowe jednorazowe (w tym łyżki, noże, widelce, talerze, flaczarki itp.) oraz produkty z tworzyw sztucznych (w tym fartuchy z folii, folia spożywcza, druciaki, gąbki, woreczki śniadaniowe, papier śniadaniowy itp.) zgodnie z załącznikiem - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 393140006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust. Prawo zamówień publicznych: w wysokości: Dla części I - 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych), Dla części II - 900,00 zł. (słownie: dziewięćset złotych), Dla części III - 900,00 zł. (słownie: dziewięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http.//www. wso.wroc.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach