Przetargi.pl
Odbudowa drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi - Flisy w miejscowości Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi, gmina Dzwola, od km 0+275 do km 0+286, od km 0+295 do km 0+327, od km 0+392 do km 0+398, od km 0+426 do km 0+432 i od km 0+603 do km 0+650 wraz z odbudową przepustów w km 0+280 i w km 0+606, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8720266 , fax. 015 8720191
 • Data zamieszczenia: 2014-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 29
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 015 8720266, fax. 015 8720191
  REGON: 83041369100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi - Flisy w miejscowości Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi, gmina Dzwola, od km 0+275 do km 0+286, od km 0+295 do km 0+327, od km 0+392 do km 0+398, od km 0+426 do km 0+432 i od km 0+603 do km 0+650 wraz z odbudową przepustów w km 0+280 i w km 0+606, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: odbudowa drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi - Flisy w miejscowości Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi, gmina Dzwola, od km 0+275 do km 0+286, od km 0+295 do km 0+327, od km 0+392 do km 0+398, od km 0+426 do km 0+432 i od km 0+603 do km 0+650 wraz z odbudową przepustów w km 0+280 i w km 0+606, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r. 2. Zadanie obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie terenu pod budowę, w tym: wykonanie robót pomiarowych, ścinkę drzewa, karczowanie pni, karczowanie krzaków i poszycia, 2) roboty w zakresie burzenia: rozebranie podbudów, rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i kostki brukowej betonowej, rozebranie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, ścieków betonowych, przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80 cm i 100 cm, ścianek czołowych przepustów, 3) roboty ziemne: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, 4) odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie przepustu skrzynkowego 150 x 150 cm długości 13,50m, usytuowanego pod kątem 900 oraz wykonanie przepustu łukowo - kołowego z rury spiralnie karbowanej w świetle 2,10 x 1,50 m długości dołem 21,60 m i długości górą 16,23 m, usytuowanego pod katem 600 w stosunku do osi drogi, 5) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego, 6) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej, 7) roboty wykończeniowe: ręczne plantowanie skarp i korony nasypów, humusowanie skarp z obsianiem trawą, wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych korytkowych, 8) instalowanie znaków drogowych, ustawienie barier ochronnych stalowych, 9) roboty w zakresie odbudowy chodników, 10) wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, 11) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Tomie II i Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający wymaga prowadzenia robót budowlanych przy zachowaniu ciągłości ruchu zgodnie z udostępnionym projektem czasowej organizacji ruchu. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami). 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (w formularzu Oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnią je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiace złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. Nr 96 1240 5497 1111 0010 5532 6099 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=69
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach