Przetargi.pl
Dostawa pojazdu typu furgon wraz z zabudową, wyposażeniem specjalistycznym i oznakowaniem na potrzeby Eko-Patrolu Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 50 00 , fax. 81 466 50 01
 • Data zamieszczenia: 2014-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Lublin
  ul. Podwale 3a 3a
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 50 00, fax. 81 466 50 01
  REGON: 43268646000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://986.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu typu furgon wraz z zabudową, wyposażeniem specjalistycznym i oznakowaniem na potrzeby Eko-Patrolu Straży Miejskiej Miasta Lublin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. pojazd typu furgon z oznakowaniem i zabudową szt.1 2. urządzenia specjalistyczne : - detektor stężenia tlenku węgla szt. 1 - detektor stężenia amoniaku szt.1 - detektor stężenia tlenku azotu szt. 1 - detektor stężenia siarkowodoru szt. 1 - cyfrowy miernik hałasu ze świadectwem sprawdzenia szt. 1 - fotopułapka szt. 4 - kamera IP szybkoobrotowa HD na wysięgniku pojazdu szt. 1 - pompka do poboru próbek gazu szt. 1 - urządzenie do analizy wody szt. 1 - komputer przenośny szt. 2 - ruter bezprzewodowy szt. 1 - klatka do przewozu zwierząt szt. 1 - aparat fotograficzny z kartą pamięci szt. 2 - mobilny lokalizator GPS szt. 1 - piła spalinowa szt. 1 - agregat prądotwórczy szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sm.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach