Przetargi.pl
Dostawa dwóch skompletowanych pojazdów do transportu i realizacji pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz obsługi stacji pomiarów jakości powietrza, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7186201, 7186258 , fax. -81 7186255
 • Data zamieszczenia: 2014-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Obywatelska 13 13
  20-092 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7186201, 7186258, fax. -81 7186255
  REGON: 00016236900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wios.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch skompletowanych pojazdów do transportu i realizacji pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz obsługi stacji pomiarów jakości powietrza, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dwóch skompletowanych pojazdów do transportu i realizacji pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz obsługi stacji pomiarów jakości powietrza, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014 - szczegółowo określona w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wios.lublin.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach