Przetargi.pl
Dostawa 5 pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Lublin

Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 50 00 , fax. 81 466 50 01
 • Data zamieszczenia: 2015-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Lublin
  ul. Podwale 3a 3a
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 50 00, fax. 81 466 50 01
  REGON: 43268646000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.986.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 5 pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Lublin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 5 pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Lublin, w tym 4 pojazdów z napędem 4x2 i 1 pojazdu z napędem 4x4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lublin.eu/bip/sm/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach