Przetargi.pl
Dostawa zestawów do uzyskania mieszaniny trombocytarnej do Apteki Szpitalnej.Numer sprawy: 7/PN/15.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6775000 , fax. 084 6385145
 • Data zamieszczenia: 2015-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
  ul. Peowiaków 1 1
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6775000, fax. 084 6385145
  REGON: 95121753600026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.com.pl/ zakładka zamówienia publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do uzyskania mieszaniny trombocytarnej do Apteki Szpitalnej.Numer sprawy: 7/PN/15.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią dostawy zestawów do uzyskiwania mieszaniny trombocytarnej szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do SIWZ.Ofertę należy składać na całość przedmiotu zamówienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.com.pl zakładka zamówienia publiczne nr sprawy 7/PN/15
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach