Przetargi.pl
Dostawa pojazdów z podziałem na zadania

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 082 5630450
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdów z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Zadanie nr 1: Samochód z napędem 4x4. Zadanie nr 2: Samochód towarowo - osobowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają analogicznie: - załącznik nr 1a dla zadania nr 1; - załącznik nr 1b dla zadania nr 2; 2.1. Wykonawca na potwierdzenie zgodności opisu oferowanego przedmiotu zamówienia składa wypełniony załącznik nr 1a i /lub nr 1b. 3. Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy pojazdu, szkolenia 2 pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu (czas szkolenia 3 godziny). 4. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem zamówienia, np.: dostarczenie przedmiotu zamówienia: - dla zadania nr 1, ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie (22-100) - Warsztat Sieci Wodociągowej; - dla zadania nr 2, ul. Bieławin 5 w Chełmie (22-100) - Zakład Oczyszczania Miasta. 4.1. Dostawa samochodu, na który zostanie złożona oferta, odbędzie się w dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 13:00. 5. Minimalne warunki gwarancyjne określone są w załączniku nr 1a i 1b (w zależności od zadania którego dotyczy oferta) oraz w załączniku nr 5. 5.1. W przypadku realizacji uprawnień gwarancyjnych przez podmiot inny niż wykonawca wraz z ofertą należy złożyć pisemne zobowiązanie podpisane przez uprawnione osoby podmiotu przejmującego realizację gwarancji na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu (np. umowa). 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń, usterek bądź przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca. 6.1. Wykonawca może wyznaczyć na gwaranta inny podmiot, tylko w przypadku przedstawienia zamawiającemu umowy, określającej szczegółowe warunki współpracy. Przedstawiona umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wielkość zużycia energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach