Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dominów, gm. Głusk

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7518760 , fax. 81 7518650
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7518760, fax. 81 7518650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dominów, gm. Głusk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania Zadanie I : budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów - realizowana w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 416,5 m, na działkach 134/8 (włączenie do sieci istniejącej), 160, 158/1,158/5,158/13,158/17 i 158/2 (włączenie do sieci istniejącej). Zaprojektowano sieć wodociągową rur dwuwarstwowych z polietylenu łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, PE 100 RC 125x7,4 SDR17, PN10. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy odcinające na skrzyżowaniach sieci oraz hydranty nadziemne ppoż. Hp 80. Zasuwy kołnierzowe typu E100 i E80 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, z miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego na ciśn. 1.0 MPa. Zadanie II: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dominów - realizowana w ramach projektu Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 995,5 m, na działkach o nr ew. 157/6, 157/7, 157/13, 158/2, 159, 158/17, 158/13, 158/5, 158/22 i 158/23. Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U, SN8, Dn 200x5,9mm. Na sieci zaprojektowano studnie z kręgów betonowych Dn 1200 (21 szt.) oraz studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn 425 (12szt.). Przejście sieci pod drogą gminną przewiertem sterowanym horyzontalnym z rur PE 100 RC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót określony jest w projektach budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10.00 dnia 10.08.2016r. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 z dopiskiem ZP.271.24.2016 lub w innych formach dopuszczonych ustawą Pzp tj. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych rzez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, w przypadkach wymienionych w art. 46 Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert.5.Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: udzielony okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugglusk.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach