Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch pakietów szkoleń: Pilarz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej i problematyki ekologicznej oraz Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej, problematyki ekologicznej i ratownictwa medycznego. D/Kw-220-5/2015/NMF

Zakład Karny w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Okrzei 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6380070 , fax. 0-84 6395047
 • Data zamieszczenia: 2015-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Zamościu
  ul. Okrzei 14 14
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6380070, fax. 0-84 6395047
  REGON: 00065460600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch pakietów szkoleń: Pilarz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej i problematyki ekologicznej oraz Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej, problematyki ekologicznej i ratownictwa medycznego. D/Kw-220-5/2015/NMF
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch pakietów szkoleń: Pilarz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej i problematyki ekologicznej oraz Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej, problematyki ekologicznej i ratownictwa medycznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I - Pilarz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej i problematyki ekologicznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia Pilarz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej i problematyki ekologicznej dla 10 osób pozbawionych wolności odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu. Kurs współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 w ramach Programu PL 17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych, Projekt nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Kod CPV 80530000 - 8 Usługi szkolenia zawodowego. 2. Liczba osób do przeszkolenia - 10 osób (+ 2 osoby rezerwowe). 3. Liczba godzin szkolenia ogółem - 184 godzin dla jednego uczestnika w tym: 1) zajęcia z zakresu pilarza 144 godziny lekcyjne, w tym: a) zajęcia teoretyczne - 38 godzin lekcyjnych, b) zajęcia praktyczne - 106 godzin lekcyjnych. 2) zajęcia kompetencyjne 40 godzin lekcyjnych, w tym: a) zajęcia aktywizacyjne (autorski program klubu pracy) - 20 godzin lekcyjnych; b) zajęcia z zakresu problematyki ekologicznej - 20 godzin lekcyjnych; 4. Celem kursu jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do samodzielnej pracy na stanowisku pilarza oraz umiejętności posługiwania się piłą spalinową. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in.: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe oraz ochrona środowiska w zakresie dotyczącym wykonywania pracy pilarza, zasady organizacji pracy na stanowisku roboczym, budowa pilarek, technika pracy pilarką. 5. Celem zajęć kompetencyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej jest wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez uzupełnienie wiedzy i niezbędnych umiejętności oraz przygotowanie do lepszego i skuteczniejszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Program szkolenia powinien co najmniej obejmować: autoprezentację, komunikację z pracodawcą, rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty aplikacyjne, sposoby poszukiwania pracy, poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. 6. Celem zajęć kompetencyjnych z zakresu problematyki ekologicznej jest m.in. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska, uwrażliwianie na problematykę zagrożeń środowiska oraz propagowanie jego ochrony, uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko, nabycie umiejętności oszczędzania zasobów przyrody w życiu codziennym, propagowanie zdrowego stylu życia. Szkolenie winno zawierać zagadnienia związane z nadmierną emisją gazów cieplarnianych, alternatywnymi źródłami energii, zagrożeniem wynikającym ze zmniejszania się zasobów wody pitnej, ingerencją w genetykę w produkcji zwierzęcej i roślinnej, nabyciem umiejętności oszczędzania zasobów przyrody w życiu codziennym. 7. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa sporządzi i dostarczy Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 622.). 8. Wykonawca zapewnia sprzęt pomocniczy do przeprowadzenia zajęć praktycznych: motyka (graca), tyczka kierunkowa, dzwignio-obracak, kliny do obalania drzew. 9. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w tym m.in. Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dni 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowaną do pory roku oraz wykonywanej pracy, w tym dla każdego uczestnika kursu: kamizelkę ostrzegawczą, spodnie antyprzecięciowe, buty z ochroną przed, przecięciem i osłoną palców, rękawice ochronne, hełm ochronny wyposażony w ochronniki słuchu i oczu. Koszt zakupu sprzętu pomocniczego wymienionego w pkt 8 i odzieży roboczej wymienionej w pkt 9 nie wlicza się do kosztu zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 10. Wykonawca zapewni miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Praktyczną część szkolenia należy przeprowadzić na powierzchniach zrębowych, udostępnionych przez właściwą terenowo Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. W celu uzyskania zgody na udostępnienie powierzchni, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do właściwej terenowo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i spełnić wymagania formalno - organizacyjne planowanego kursu. Udostępniona powierzchnia do przeprowadzenia zajęć praktycznych powinna znajdować się nie dalej niż 35 km od Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu (wykonawca wskaże ją zamawiającemu nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu). Przyjmuje się że jedna grupa szkoleniowa znajdująca się na wyznaczonej powierzchni powinna liczyć od 4 do 7 osób. W przypadku większej liczby osób jednocześnie przebywających na wyznaczonych powierzchniach zrębowych, wymagana jest obecność dwóch uprawnionych instruktorów ścinki drzew. 11. Wykonawca zapewni transport do miejsca prowadzenia zajęć praktycznych i z powrotem do Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu dla wszystkich uczestników kursu oraz jednego konwojenta. 12. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne do zajęć teoretycznych, biurowe i piśmiennicze dla 10 osób biorących udział w szkoleniu (np.: teczki, zeszyty, długopisy). 13. Wykonawca na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego dokona ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt własny przed rozpoczęciem szkolenia (kopie polis Wykonawca przekaże Zamawiającemu). W przypadku rezygnacji lub wycofania osadzonego z udziału w kursie koszt ubezpieczenia nowo wprowadzonej osoby ponosi Wykonawca; 14. Wykonawca zapewnienia wykonanie na koszt własny badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu (przed rozpoczęciem kursu) dla 10 uczestników kursu i 2 osób z listy rezerwowej przed rozpoczęciem szkolenia (kopie faktury za wykonanie badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu). W przypadku rezygnacji lub wycofania osadzonego z udziału w kursie, jeżeli nie upłynęło więcej niż 20% godzin kursu, na jego miejsce wprowadzana jest osoba z listy rezerwowe (zgodnie z kolejnością na takim etapie kursu, który gwarantuje przygotowanie uczestnika do złożenia egzaminu, 15. Wykonawca zakupi materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w wysokości 38 - 40 % kosztu całkowitego szkolenia. 16. Wykonawca przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do egzaminu końcowego. 17. Wykonawca oznakuje materiały i dokumenty szkoleniowe poprzez umieszczenie logo Norway Grants oraz informacji o środkach współfinansowania projektu 18. Wykonawca zobowiązuje się także do: 1) dołączenia do faktury VAT (rachunku) kopii dokumentacji dotyczącej szkolenia oraz dodatkowego egzemplarza bądź kopii materiałów dydaktycznych, podpisanych za zgodność z oryginałem przez kierownika instytucji szkoleniowej lub upoważnionego pracownika, a także kserokopii faktur dokumentujących zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu, 2) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć, protokół z egzaminu, ankiety oceny szkolenia i wykładowców, 3) dołączenia do dokumentacji szkoleniowej pokwitowania odbioru materiałów szkoleniowych, w którym zostaną wymienione materiały szkoleniowe otrzymane przez uczestników szkolenia, 4) bieżącej, wewnętrznej kontroli szkolenia mającej na celu podnoszenie jakości szkolenia, 5) przeprowadzenia na własny koszt egzaminu końcowego (czas trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania szkolenia) i wydania uczestnikom kursu Pilarz, którzy uzyskają z egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 622). Wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia winny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w ramach Programu PL 17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych, Projekt nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary, 6) po przeprowadzeniu zajęć kompetencyjnych, do wydania zaświadczeń, osobno dla zajęć aktywizacyjnych, osobno dla zajęć z zakresu problematyki ekologiczne. Na zaświadczeniach powinny zostać umieszczone informacje o współfinansowaniu szkolenia przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w ramach Programu PL 17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych, Projekt nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary, 7) przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 19. Zamawiający zapewnia pomieszczenie z przeznaczeniem na zajęcia teoretyczne znajdujące się w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu ul. Hrubieszowska 40. 20. Zamawiający zapewni na potrzeby przedmiotowego szkolenia 5 szt. pił łańcuchowych spalinowych. Zamawiający nie zapewnia płynów eksploatacyjnych. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad przebiegiem i obsługą organizowanego szkolenia przez cały okres jego trwania. 22. Zamawiający zobowiązuje się do posiadania listy rezerwowej uczestników umożliwiającej wprowadzenie nowej osoby na miejsce osoby rezygnującej. Część II - Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej, problematyki ekologicznej oraz ratownictwa medycznego. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zajęciami kompetencyjnymi aktywizacji zawodowej, problematyki ekologicznej oraz ratownictwa medycznego dla 10 osób pozbawionych wolności odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu. Kurs współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 w ramach Programu PL 17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych, Projekt nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Kod CPV 80530000 - 8 Usługi szkolenia zawodowego. 2. Liczba osób do przeszkolenia - 10 (+ 2 osoby rezerwowe). 3. Liczba godzin szkolenia ogółem 160 godzin lekcyjnych dla jednego uczestnika , w tym: 1) zajęcia z zakresu zagospodarowania terenów zielonych 100 godzin lekcyjnych, w tym: a) zajęcia praktyczne - 80 godzin lekcyjnych; b) zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych. 2) zajęcia kompetencyjne z zakresu: a) zajęcia aktywizacyjne (autorski program klubu pracy) - 20 godzin lekcyjnych; b) zajęcia z zakresu problematyki ekologicznej - 20 godzin lekcyjnych; c) zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego - 20 godzin lekcyjnych. 4. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa sporządzi i dostarczy Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 622.). 5. Celem kursu jest przyuczenie do zawodu i nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. Program kursu powinien zawierać: 1) w części teoretycznej: przepisy BHP w ogrodnictwie, rodzaje gleb, nawożenie, pnącza, charakterystyka, rozmnażanie roślin, trawniki, rośliny cebulowe i bulwiaste, podstawy techniki w ogrodnictwie, stosowanie narzędzi w tym obsługa i konserwacja kosy spalinowej, 2) w części praktycznej: fachowej opieki nad terenami, nawożenie i użyźnianie gleby przygotowania gleby pod nowe nasadzenia (traw, kwiatów, krzewów, drzew), nawożenia, sadzenia, pielęgnacji drzew i krzewów, koszenie trawy, przycinanie krzewów ozdobnych i drzew, prace porządkowe, wykonywanie kompozycji ozdobnych ze skalników, bukszpanu. 6. Zamawiający udostępni miejsce w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu ul. Hrubieszowska 40, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie zająć teoretycznych i praktycznych. 7. Celem zajęć kompetencyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej jest wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez uzupełnienie wiedzy i niezbędnych umiejętności oraz przygotowanie do lepszego i skuteczniejszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Program szkolenia powinien co najmniej obejmować: autoprezentację, komunikację z pracodawcą, rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty aplikacyjne, sposoby poszukiwania pracy, poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. 8. Celem zajęć kompetencyjnych z zakresu problematyki ekologicznej jest m.in. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska, uwrażliwianie na problematykę zagrożeń środowiska oraz propagowanie jego ochrony, uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko, nabycie umiejętności oszczędzania zasobów przyrody w życiu codziennym, propagowanie zdrowego stylu życia. Szkolenie winno zawierać zagadnienia związane z nadmierną emisją gazów cieplarnianych, alternatywnymi źródłami energii, zagrożeniem wynikającym ze zmniejszania się zasobów wody pitnej, ingerencją w genetykę w produkcji zwierzęcej i roślinnej, nabyciem umiejętności oszczędzania zasobów przyrody w życiu codziennym. 9. Celem zajęć kompetencyjnych z zakresu ratownictwa medycznego jest m. in. zdobycie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomoc, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. 10. Program szkolenia musi również zawierać szkolenie w zakresie BHP oraz egzamin końcowy. 11. Kurs musi odbywać się na terenie Zakładu Karnego w Zamościu od poniedziałku do soboty w godzinach nie wcześniej niż od godziny 800 i nie później niż do godziny 1700, z przerwą na obiad, która nie wlicza się do czasu trwania kursu szkoleniowego. 12. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) zapewnienia miejsca do nauki teoretycznej, zajęć praktycznych oraz części sprzętów w tym kosa spalinowa - 5 szt. Zamawiający nie zapewnia płynów eksploatacyjnych. 2) posiadania listy rezerwowej uczestników umożliwiającej wprowadzenie nowej osoby na miejsce osoby rezygnującej. 13. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przeszkolenia uczestników kursu w zakresie BHP oraz za przestrzeganie przepisów BHP w trakcie całego szkolenia. 2) zapewnienia w ramach zajęć teoretycznych i szkolenia BHP uprawnionych wykładowców, podręczników, skryptów i środków dydaktycznych oraz materiałów papierniczych i przyborów do pisania niezbędnych do realizacji kursu, natomiast w ramach zajęć praktycznych do zapewnienia uprawnionych instruktorów praktycznej nauki zawodu, materiałów i niezbędnych narzędzi, którymi nie dysponuje Zamawiający oraz odzieży i obuwia ochronnego (bluza, spodnie, rękawice, obuwie), a także środków ochrony indywidualnej (mydło, pasta BHP, krem do rąk) zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w tym m.in. z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowane do pory roku oraz wykonywanej pracy. Koszt zakupu w/w materiałów i odzieży nie wlicza się do kosztu zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 3) zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych w wysokości 38 - 40 % kosztu całkowitego szkolenia. 4) zapewnienia wykonania na koszt własny badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu (przed rozpoczęciem kursu) dla 10 uczestników kursu i 2 osób z listy rezerwowej przed rozpoczęciem szkolenia (kopie faktury za wykonanie badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu). W przypadku rezygnacji lub wycofania osadzonego z udziału w kursie, jeżeli nie upłynęło więcej niż 20% godzin kursu, na jego miejsce wprowadzana jest osoba z listy rezerwowe (zgodnie z kolejnością na takim etapie kursu, który gwarantuje przygotowanie uczestnika do złożenia egzaminu, 5) ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt własny przed rozpoczęciem (kopie polis Wykonawca przekaże Zamawiającemu). W przypadku rezygnacji lub wycofania osadzonego z udziału w kursie koszt ubezpieczenia nowo wprowadzonej osoby ponosi Wykonawca; 6) przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych umożliwiających prawidłowe przygotowanie się do egzaminu końcowego; 7) oznakowania materiałów i dokumentów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Norway Grants oraz informacji o środkach współfinansowania projektu; 8) dołączenia do faktury VAT (rachunku) kopii dokumentacji dotyczącej szkolenia oraz dodatkowego egzemplarza bądź kopii materiałów dydaktycznych, podpisanych za zgodność z oryginałem przez kierownika instytucji szkoleniowej lub upoważnionego pracownika, a także kserokopii faktur dokumentujących zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu, 9) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia tj. dziennik zajęć, protokół z egzaminu, ankiety oceny szkolenia i wykładowców, 10) dołączenia do dokumentacji szkoleniowej pokwitowania odbioru materiałów szkoleniowych, w którym zostaną wymienione materiały szkoleniowe otrzymane przez uczestników szkolenia, 11) bieżącej, wewnętrznej kontroli szkolenia mającej na celu podnoszenie jakości szkolenia, 12) przeprowadzenia na własny koszt egzaminu końcowego (czas trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania szkolenia) i wydania uczestnikom kursu Zagospodarowanie terenów zieleni, którzy uzyskają z egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 622). Wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia winny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w ramach Programu PL 17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych, Projekt nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary, 13) po przeprowadzeniu zajęć kompetencyjnych, do wydania zaświadczeń, osobno dla zajęć aktywizacyjnych, osobno dla zajęć z zakresu problematyki ekologiczne, osobno dla zajęć z zakresu ratownictwa medycznego. Na zaświadczeniach powinny zostać umieszczone informacje o współfinansowaniu szkolenia przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w ramach Programu PL 17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych, Projekt nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary, 14) przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajżacy odstępuje od pobierania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiedza i doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach