Przetargi.pl
ORGANIZACJA 11 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW PODREGIONU GOTANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA

Gmina Miejska Hrubieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6962380 w. 56 , fax. 084 6962380
 • Data zamieszczenia: 2014-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hrubieszów
  ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 1
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 084 6962380 w. 56, fax. 084 6962380
  REGON: 95036888800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.hrubieszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ORGANIZACJA 11 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW PODREGIONU GOTANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja 11 szkoleń tematycznych skierowanych do mieszkańców podregionu Gotania w ramach realizacji projektu Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania. Szkolenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31 marca 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ. 1. Język angielski z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania - dla pracowników samorządowych z terenu Gotanii - metoda Callana - 2 grupy po 10 osób z dwóch różnych gmin 2. Język angielski z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania - dla pracowników samorządowych z terenu Gotanii - metoda Callana - 2 grupy po 10 osób z dwóch różnych gmin 3. Język angielski z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania - dla pracowników samorządowych z terenu Gotanii - metoda Callana - 2 grupy po 10 osób z dwóch różnych gmin 4. Język angielski z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania - dla pracowników samorządowych z terenu Gotanii - metoda Callana - grupy po 10 osób z dwóch różnych gmin 5. Język angielski z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania - dla pracowników samorządowych z terenu Gotanii - metoda Callana - 2 grupy po 10 osób z dwóch różnych gmin UWAGA: Szkolenia tematyczne od 1 do 5 skierowane są do pracowników samorządowych gmin i ich jednostek organizacyjnych. Z uwagi na grupę docelową szkolenia tematyczne będą się odbywać 2-3 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku max po 5 godzin zegarowych w godz. 8:00 - 15:30. 6. Dekorator (wnętrz, witryn sklepowych, scen teatralnych) z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania 7. Samodzielny księgowy, kadry i płace z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania 8. Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji i wystąpień publicznych z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania 9. Sadownictwo/pielęgnacja drzew i krzewów z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania 10. Przewodnik turystyczny po Gotanii i regionie lubelskim z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania 11. Projektowanie, programowanie stron www - pakiet Webmaster z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania UWAGA: Szkolenia tematyczne od 6 do 11 skierowane są do zainteresowanych mieszkańców Gotanii, różnych grup wiekowych i społecznych (bezrobotnych i pracujących, członków NGO, rolników, domowników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych). Z uwagi na grupę docelową zakłada się, że szkolenia tematyczne będą się odbywać 3-4 razy w tygodniu, max po 4 godziny zegarowe dziennie, wg szczegółowego harmonogramu ustalonego pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji wśród uczestników poszczególnych szkoleń (6-11) nie będzie osób pracujących, dopuszcza się możliwość zwiększenia max liczby godzin z 4 na 6 godzin zegarowych dziennie. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył dokumenty potwierdzające uprawnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, ale muszą one być nie gorsze od materiałów zastosowanych w dokumentacji lub muszą przewyższać jakością materiały ujęte w dokumentacji. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych dotyczących zamówienia wykonawca przedstawi niezbędne certyfikaty lub badania dla wszystkich materiałów tzw. równoważnych na etapie składania ofert
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach