Przetargi.pl
odbudowa drogi powiatowej nr 2467D Leśna-(Obwodnica, ul. Morcinka, Świerczewskiego) - Miłoszów w km 2+550 - 3+901

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. J. Dąbrowskiego 29c
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6463750 , fax. 075 6462192
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. J. Dąbrowskiego 29c 29c
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6463750, fax. 075 6462192
  REGON: 23082738800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  odbudowa drogi powiatowej nr 2467D Leśna-(Obwodnica, ul. Morcinka, Świerczewskiego) - Miłoszów w km 2+550 - 3+901
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje odbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2467D Leśna- (Obwodnica, ul. Morcinka, Świerczewskego) - Miłoszów od km 2+550 do granicy państwa o długości 1,351 km w istniejącym wyznaczonym pasie drogowym. Odbudowa drogi polega na przebudowie przepustów, uwzględnia regulację istniejących urządzeń w pasie drogowym (zawory, studnie) oraz przebudowę studni, ułożenie ścieków rzędowych z kostki kamiennej, przebudowę istniejącego chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów na drogi gminne i posesje, wyprofilowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym. oraz wykonanie robót nawierzchniowo - bitumicznych na jezdni uwzględniające wyfrezowanie profilująco- wyrównawcze oraz ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej SMA dla dróg o ruchu kategorii KR4 o grubości 5 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdluban.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach