Przetargi.pl
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej 6

Gmina i Miasto Środa Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3960724 , fax. 71 3173405
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Środa Śląska
  Plac Wolności 5 5
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3960724, fax. 71 3173405
  REGON: 69291493227000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej 6 Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera 1. REMONT DACHU wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien obróbek blacharskich, przemurowanie kominów i roboty towarzyszące 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne z PCV z obróbką i obsadzeniem - 16 szt., osadzenie podokienników, wykonanie ścianki z luksferów 20,52 m? i roboty towarzyszące) Szczegółowy zakres robót w przedmiarze robót. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.srodaslaska.pl oraz są dostępne siedzibie Zamawiającego pokój B-13 Urzędu Miejskiego Plac Wolności 5 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000 złWadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Gmina Środa Śląska; Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898. z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy WZP 271.1-16/13 .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.srodaslaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach