Przetargi.pl
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Grabiszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Grabiszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu na przejściu dla pieszych na ul. Grabiszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: a) projekty wykonawcze dla branż: - część elektryczna wraz z programami sygnalizacji, - część drogowa, - organizacja ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów i konserwacji oznakowania, - organizacja ruchu docelowego, b) opracowania inne: - zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, - uzupełniające pomiary geodezyjne, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy oraz terenu na składowanie materiałów wraz z zasilaniem, c) uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, opinii i decyzji do realizacji zamówienia 2.2. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego, 2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego (w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji), 2.4. Realizacja robót w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną dokumentację zgodnie z pkt 2.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332946
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach