Przetargi.pl
UMW/AZ/PN-21/13 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX opisanych w zał. 1 do Siwz,, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, do magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 784 11 74; 784 11 73 , fax. 71 784 00 45
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  ul. Pasteura 1 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 784 11 74; 784 11 73, fax. 71 784 00 45
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UMW/AZ/PN-21/13 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX opisanych w zał. 1 do Siwz,, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, do magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX opisanych w zał. 1 do Siwz,, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, do magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław. 1. Zamawiający wymaga by oferowane artykuły posiadały odpowiednie atesty, znaki jakości, a jeżeli są wymagane również Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH. 2. Zamawiający będzie składał jednostkowe zamówienia podpisane przez Kanclerza i Kwestora UMW, zawierające rodzaj i ilość środków czystości, objętych zamówieniem. Wykonawca dostarczy artykuły do magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, w terminie podanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. 3. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym wzór - zał. nr 1 do Siwz ogólną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z dostawą do miejsca użytkowania i 6 - miesięcznym okresem gwarancji. Podane w zał. nr 1 do Siwz ilości są jedynie prognozą potrzebną do porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości zamawianych artykułów. 4. Każdy Wykonawca składający ofertę do przetargu nr UMW-AZ-PN - 21-13 zobowiązany jest do złożenia próbek produktu po 1 szt. przedstawionego asortymentu w Formularzu ofertowym Tabela 2 5. Za produkt równoważny Zamawiający uzna produkt spełniający parametry graniczne określone w formularzu ofertowym - tabela 2 oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji wyrobu załącznik 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337119006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach