Przetargi.pl
UMW/AZ/PN-23/16 Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX, na potrzeby Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 784 11 74; 784 11 73 , fax. 71 784 00 45
 • Data zamieszczenia: 2016-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  ul. Pasteura 1 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 784 11 74; 784 11 73, fax. 71 784 00 45
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UMW/AZ/PN-23/16 Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX, na potrzeby Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu BOX, opisanych w zał. nr 1 do Siwz, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, do magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW przy Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław. 2) Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły posiadały odpowiednie atesty, znaki jakości, a jeżeli są wymagane, również Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH. 3) Zamawiający będzie składał jednostkowe zamówienia podpisane przez Kanclerza i Kwestora UMW, zawierające rodzaj i ilość artykułów higienicznych objętych zamówieniem. Wykonawca dostarczy artykuły do magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia przy Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych (termin dostawy każdego jednostkowego zamówienia podlega ocenie). 4) Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do Siwz) ogólną cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW. Podane w zał. nr 1 do Siwz ilości są jedynie prognozą potrzebną do porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości zamawianych artykułów. 5) Każdy Wykonawca składający ofertę do przetargu nr UMW/AZ/PN - 23/16 zobowiązany jest do złożenia próbek produktu (po 1 szt.) asortymentu przedstawionego w Formularzu ofertowym w Tabeli 2. 6) Za produkt równoważny do podanego w Tabeli 2 Formularza Ofertowego, Zamawiający uzna produkt spełniający parametry graniczne określone w Tabeli 2. 7) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337119006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy każdego jednostkowego zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach