Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY I PRZYBORÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 656 244 , fax. 261 656 228
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obornicka 100-102
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 656 244, fax. 261 656 228
  REGON: 02062570100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY I PRZYBORÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny i przyborów do utrzymania higieny osobistej dla różnych grup użytkowników tj. pracowników wojska, żołnierzy służby przygotowawczej, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy odbywających przeszkolenie o wartości poniżej 135 000 euro; nr sprawy: MUND/195/2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337119006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach