Przetargi.pl
Zakupu środków higieny dla Jednostki Wojskowej 5350.

Jednostka Wojskowa Nr 5350 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, ul. Sztabowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 735 62 79 , fax. 75 735 62 19
 • Data zamieszczenia: 2015-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 5350
  ul. Sztabowa 1 1
  59-726 Świętoszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 735 62 79, fax. 75 735 62 19
  REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.43wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakupu środków higieny dla Jednostki Wojskowej 5350.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny dla JW.5350 w Świętoszowie w ilościach i asortymencie zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2). 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez zamawiającego. 3. Oferowane towary muszą być fabrycznie nowe (I kat.), nieużywane, wolne od wad i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. 4. Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 5. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru oraz dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W przypadku zakwestionowania jakości towaru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanego towaru w terminie 7 dni, licząc od momentu powiadomienia na towar wolny od wad 8. Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania. 9. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału i nazwa producenta. Wszystkie te informacje powinny być napisane w języku polskim. 10. Data ważności musi wynosić minimum jeden rok od dnia dostarczenia do JW 5350 za wyjątkiem materiałów dla których producent określił termin ważności krótszy niż rok. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia nie krótszy niż 75 % czasu określonego przez producenta. 11. Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta 12. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania środków czystości kodem kreskowym tj. materiały należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowanie kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Dostarczone materiały powinny być oznakowane zgodnie z § 4 pkt 1 ppkt 4 i 5 (grupa materiałowa 4 i 5) w/w decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w § 5 dla grupy materiałowej 4 i 5 w/w decyzji. Lokalizację etykiet na opakowaniach opisuje § 5 pkt 7, 8 oraz 9 w/w decyzji. 13. Z obowiązku oznakowania kodem kreskowym zostają wyłączone materiały nabywane w ilościach mniejszych niż standardowe opakowanie fabryczne, jeżeli producent (Dostawca, Wykonawca) nie oznacza kodem kreskowym pojedynczego wyrobu lecz nanosi go na opakowaniu np. elektroda, piasek, żwir. 14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS EXEL) do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia wskazanych w umowie, SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 6 do w/w decyzji. Dostawca przekaże Odbiorcy wypełnioną kartę wyrobu najpóźniej w dniu dostawy 15. Wykonawca wraz z materiałami dostarczy nieodpłatnie dla Zamawiającego w wersji papierowej karty charakterystyki dla materiałów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z dnia 25.02.2011r.o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2011r. Nr 63 poz.322 z poźn. zm). 16. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 17. Dostarczenie środków czystości obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów Zamawiającego, rozładunek ze środka transportu i złożenie w magazynie lub we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337119006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.43wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach