Przetargi.pl
Odbudowa drogi powiatowej nr 1724W Kozienice-Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie-Wólka Tyrzyńska o dł. 2.913m i odcinek Kępeczki-Staszów o dł. 1.025m, łącznie 3.938m

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 614-27-30, 62-100-73
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 614-27-30, 62-100-73
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienicepowiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi powiatowej nr 1724W Kozienice-Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie-Wólka Tyrzyńska o dł. 2.913m i odcinek Kępeczki-Staszów o dł. 1.025m, łącznie 3.938m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa polegać będzie na wykonaniu: Odtworzeniu konstrukcji jezdni na załamanych krawędziach jezdni o następujących warstwach na powierzchni 590,0m2: - warstwa odsączająca z piasku gr.10cm, - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa gr. 15cm, - dolna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63, gr. 20cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, AC16W 50/70 dla ruchu KR 3 oraz na wykonaniu: - warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla ruchu KR3 w ilości 4.119,53Mg - warstwy ścieralnej o gr.4cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla ruchu KR3 w ilości: 19.719,25m2, - poboczy tłuczniowych na powierzchni 7.876,00 m2 - ustawienia barier sprężystych SP-05 na długości 156mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 35000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienicepowiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach