Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej oraz remont i wykonanie elewacji w budynku Domu Pomocy Społecznej św. Józefa- I etap

Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni ogłasza przetarg

 • Adres: 05-319 Cegłów,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 757-02-03 w. 134
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni
  05-319 Cegłów, woj. mazowieckie
  tel. 025 757-02-03 w. 134
  REGON: 71165654600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsmienia.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej oraz remont i wykonanie elewacji w budynku Domu Pomocy Społecznej św. Józefa- I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na obiekcie zabytkowym budynku dawnego Pałacu Księżnej Anny Mazowieckiej, zlokalizowanego na terenie zabytkowego Zespołu Szpitalnego wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A12/50 decyzją z dnia 16.06.1956 r. oraz pod Nr A-101 decyzją z dnia 19.05.1976 r., obecnie pełniącego funkcję Domu Pomocy Społecznej św. Józefa, a obejmujące wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych wraz z remontem więźby dachowej, kominów i części murów związanych bezpośrednio z dachem oraz wykonaniu instalacji odgromowej itp. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami przepisami prawa oraz Decyzją pozwolenia na budowę Nr 94/10 z dnia 10.02.2010 r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Decyzją Nr 19/DS./10 z dnia 29.01.2010 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o prowadzeniu prac i robót przy obiekcie zabytkowym. 1) Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) projekt budowlany- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , b) przedmiary robót. 2) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. 3) Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Wszystkie wymienione w dokumentacji i przedmiarach z nazwy materiały mogą być zastąpione równoważnymi czyli o nie gorszych cechach i parametrach. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (robociznę) wynosi 36 miesięcy natomiast na materiały zgodnie z gwarancją producenta jednak nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej inwestycji na czas realizacji zamówienia do kwoty nie mniejszej niż 150 000 zł., chyba, że już posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o kwocie nie niższej niż 150 000 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452611005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją Wadium - DG.252.4.2013 Nr konta: 41 1050 1894 1000 0022 7306 1321, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.) w terminie: złożyć przed terminem składania ofert w siedzibie zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej św. Józefa, Mienia 94, 05 - 319 Cegłów (sekretariat)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsmienia.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach