Przetargi.pl
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2012 roku

Urząd Gminy Gołcza ogłasza przetarg

 • Adres: 32-075 Gołcza, Gołcza 80
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3886029
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gołcza
  Gołcza 80 80
  32-075 Gołcza, woj. małopolskie
  tel. 012 3886029
  REGON: 00053500800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golcza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2012 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2012 roku. 1. Odbudowa drogi gminnej w Czaplach Małych w km 0+000-0+600, 2. Odbudowa drogi gminnej w Adamowicach w km 0+000-0+500, 3. Odbudowa drogi gminnej K140146 Wielkanoc-Korea w km 0+000-2+200 wraz z przepustem 4. Odbudowa drogi gminnej K140145 w Rzeżuśni km 0+000-0+500, 5. Odbudowa drogi gminnej K140145 Wysocice-Wiktórka w km 0+000-0+640.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 25 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golcza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach