Przetargi.pl
Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2009r., 2010r. i 2011r. w miejscowościach: Skrzyszów, Pogórska Wola, Ładna, Łękawica, Szynwałd

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6326330 , fax. 014 6326332
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33-156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 014 6326330, fax. 014 6326332
  REGON: 00054899100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skrzyszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2009r., 2010r. i 2011r. w miejscowościach: Skrzyszów, Pogórska Wola, Ładna, Łękawica, Szynwałd
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2009, 2010 i 2011r. w miejscowościach: - Skrzyszów droga Do Kruku w km [0+000 do 0+600] - Pogórska Wola droga Betonówki w km [ 0+000 do 0+600] - Łękawica Stara Droga w km [ 0+000 do 0+410] - Ładna droga Księża w km [0+400 do 1+075] - Szynwałd droga Japonia w km [0+000 do 0+350] Wykonawstwo obejmuje: 1. Wykonanie podbudowy dróg w Ładnej i Łękawicy. 2. Wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni szerokości o 0,5 metra w Pogórskiej Woli, 3. Położenie 2 warstw nawierzchni mineralno - asfaltowej na ww. drogach 4. Utwardzenie poboczy po obydwu stronach drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/skrzyszow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach