Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest transport obiektów do wystawy Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii na wskazanych trasach transportu

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2955621 , fax. 012 2955555
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2955621, fax. 012 2955555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest transport obiektów do wystawy Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii na wskazanych trasach transportu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest transport obiektów do wystawy Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii na wskazanych trasach transportu. Zakres zamówienia: Etap I Część pierwsza: Transport skrzyń z obiektami (lista nr 1: specyfikacja skrzyń) na trasie: Warszawa (lotnisko Okęcie) - Kraków (Gmach Główny MNK) wraz z organizacją przyjęcia skrzyń z obiektami porcie lotniczym Warszawa-Okęcie tj. wykupieniem VIP Cargo przy przyjęciu skrzyń z obiektami, nadzór nad rozładunkiem skrzyń z samolotu, ewentualne koszty magazynowania oraz wszelkie formalności celne na lotnisku w Warszawie (m.in. tranzyt do Krakowa), w tym celu współpraca z firmą transportową nadającą przesyłkę w Moskwie (skoordynowanie działań związanych z odprawą celną), odbiór skrzyń z obiektami z lotniska w Warszawie, załadunek skrzyń z obiektami na samochód, przewóz skrzyń z obiektami jednym samochodem przystosowanym do transportu dzieł sztuki, rozładunek skrzyń z obiektami i przeniesienie ich do miejsca magazynowania w terminie od 20 do 27 kwietnia 2012 Część druga: Wszelkie formalności celne w Krakowie związane z otwarciem procedur odprawy czasowej (m.in. ewentualna organizacja przejazdu dla celnika), rozpakowywanie obiektów (lista nr 2: lista obiektów) ze skrzyń w miejscu eksponowania, przenoszenie pustych skrzyń z miejsca rozpakowywania do miejsca ich czasowego magazynowania w ramach Gmachu Głównego MNK, w terminie od 7 do 11 maja 2012 Etap II: Część trzecia: Wniesienie pustych skrzyń z miejsca ich magazynowania do miejsca eksponowania obiektów, aklimatyzacja skrzyń przez 24 godz.; wszelkie formalności celne w Krakowie związane z zamknięciem procedury odprawy czasowej (m.in. ewentualna organizacja przejazdu dla celnika, tranzyt do Warszawy), pakowanie obiektów (lista nr 2: lista obiektów) do skrzyń w miejscu eksponowania, w terminie od 21 do 24 sierpnia 2012 Część czwarta: Transport zwrotny skrzyń z obiektami (lista nr 1: specyfikacja skrzyń) na trasie: Kraków (Gmach Główny MNK) - Warszawa (lotnisko Okęcie) wraz z: przeniesienie skrzyń z obiektami z miejsca magazynowania, załadunek na samochód, przewóz skrzyń z obiektami jednym samochodem przystosowanym do transportu dzieł sztuki, rozładunek skrzyń z obiektami na lotnisku w Warszawie (Okęcie) wraz z organizacją wysyłki skrzyń z obiektami w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie tj. wykupieniem VIP Cargo przy przyjęciu skrzyń z obiektami, nadzór nad załadunkiem skrzyń do samolotu, ewentualne koszty magazynowania oraz wszelkie formalności celne na lotnisku w Warszawie, w tym celu współpraca z firmą transportową odbierającą przesyłkę w Moskwie (skoordynowanie działań związanych z odprawą celną), nadzór nad skrzyniami z obiektami na lotnisku w Warszawie od momentu rozładunku z samochodu do czasu ich załadunku na samolot, wszelkie opłaty związane z ewentualnym magazynowaniem na lotnisku, fracht lotniczy na trasie: Warszawa (Okęcie) - Moskwa (Szeremietiewo) z wszelkimi opłatami związanymi z transportem lotniczym w terminie od 27 do 31 sierpnia 2012. Zakres usługi: W ramach transportu dzieł sztuki wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące prace: - materiały do pakowania, pakowanie obiektów, załadunek, rozładunek, rozpakowanie w etapach transportu przy przywozie do Krakowa i transporcie zwrotnym z Krakowa, - miejsce w kabinie samochodu dla kuriera, - nadzór nad załadunkiem transportu zgodnym z wymogami konserwatorskimi wskazanymi w pkt. 2, - kompleksowa obsługa celna transportu w Polsce i w współpraca we wszelkich czynnościach celnych i związanych z kontynuacją transportu zwrotnego z firmą transportową wykonującą usługę w Moskwie (Rosja). Transport musi spełniać wymogi konserwatorskie tzn: Transport skrzyń z obiektami w Polsce na trasie: Warszawa - Kraków, a następnie transport zwrotny drogą lądową/drogą lotniczą na trasie: Kraków - Warszawa - Moskwa (Rosja) należy przygotować w porozumieniu z właścicielami obiektów i firmą transportową po stronie rosyjskiej. Wykonawca przedstawi szczegółowy plan transportu najpóźniej w ciągu 4 dni od daty podpisania umowy. Szczegółowy Plan transportu musi zostać zatwierdzony przez koordynatora projektu z Muzeum Narodowego w Krakowie na 2 tygodnie przed datą realizacji transportu z muzeów i instytucji w Polsce. Dotyczy to również transportu zwrotnego. Plan musi zawierać pełną informację, z uwzględnieniem dat oraz dokładnego czasu załadunku/rozładunku, transportu drogą lądową/drogą lotniczą, postojów, danych osobowych i kontaktowych osób uczestniczących w pakowaniu, transporcie, jak również środków bezpieczeństwa. Zawarte w planie transportu informacje są poufne, dlatego należy je ujawniać jedynie na tyle, na ile jest to konieczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach