Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla nieruchomości będącej w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zlokalizowanej przy ulicy Olszańskiej 5 w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 619 88 10 , fax. 12 619-88-28
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
  ul. Gazowa 15 15
  31-060 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 88 10, fax. 12 619-88-28
  REGON: 12141252000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kbgitr.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla nieruchomości będącej w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zlokalizowanej przy ulicy Olszańskiej 5 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla nieruchomości będącej w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zlokalizowanej przy ulicy Olszańskiej 5 w Krakowie. 2.Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Olszańskiej 5 (obręb 8 Śródmieście, działki o numerach: 237/10, 237/14). 3.Nieruchomości, o których mowa w pkt. 2 wchodzą w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości i zostały przekazane w zarząd Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1473/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony świadczoną, przez co najmniej 1 osobę, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 5.Ochrona osób i mienia obejmuje w szczególności budynki: a) budynek A o powierzchni ok. : 2 591,7 m2, b) budynek B o powierzchni ok.: 3 061,7 m2, c) budynek C o powierzchni ok. : 2 624,6 m2, d) budynek F o powierzchni ok. 882,3 m2, e) budynek G o powierzchni ok. 901 m2, f) budynek J o powierzchni ok. 398,9 m2, g) budynek K o powierzchni ok. 224,4 m2, h) budynek L o powierzchni ok. 225,5 m2 (piwnica), i) budynek N o powierzchni ok. 146,8 m2 (wentylatornia), j) budynek O o powierzchni ok. 146,4 m2, k) budynek P o powierzchni ok. 187,7 m2 ( garaże ) w zakresie ochrony przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem, pożarem, zniszczeniem, dewastacją oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających wewnątrz budynków. 6.Budynki za wyjątkiem pawilonu P (garaże) tworzą jednolitą zabudowę. 7.Łączna powierzchnia ochranianych budynków wynosi: 11 391 m2. 8.Ochrona osób i mienia obejmuje także całą nieruchomość w granicach opisanych w punkcie 2 (o powierzchni 12 000 m2) - w zakresie ochrony przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem, pożarem, zniszczeniem, dewastacją oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na w/w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kbgitr.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach