Przetargi.pl
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego i kuwet kwarcowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2012

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4324450 , fax. 012 4324451
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4324450, fax. 012 4324451
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego i kuwet kwarcowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego i kuwet kwarcowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotyczące projektu finansowanego w ramach grantu /IDEAS PLUS/, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. 1.1 Zamówienie obejmuje w szczególności: 1.1.1 Część 1 - odczynniki i sprzęt laboratoryjny w różnych ilościach, 1.1.2 Część 2 - kuwety kwarcowe do spektroskopii (3 rodzaje). 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 1 miesiąca liczonych od udzielenia zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta, (wskazujące na przykład oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny okres gwarancyjny obejmujący całość zamówienia dla części od 1 - 2 zamówienia, liczony od daty odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach