Przetargi.pl
Remont dróg rolniczych 5 zadań.

Urząd Gminy Gorlice ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3535762 , fax. 018 3535461
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gorlice
  ul. 11 Listopada 2 2
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3535762, fax. 018 3535461
  REGON: 00054137400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.gorlice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg rolniczych 5 zadań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg rolniczych 5 zadań : Zad 1. Remont drogi rolniczej k Dutki nr dz. 579 w Kwiatonowicach. z zakresem rzeczowym: - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża grunt kat. V-VI m2 600,00 - wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku do 3 km m2 600,00 - wykonanie podbudowy z pospółki grubości warstwy po uwałowaniu 20 cm m2 600,00 - wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem 5-31 mm o grubości warstwy po uwałowaniu 8 cm m2 600,00 - wykonanie przepustu pod drogą fi 60 z rury PVC K - 2 ze ściankami czołowymi szt. 3 dł. 6 m mb 18,00 - wykonanie rowu odwadniającego w gruncie kat III z obrobieniem skarp dł. 150 mb , szer. średniej 0.7 m i głębokości 0,6 m mb 150 - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość 120m m3 160,00 Zad 2. Remont drogi rolniczej nr dz. 1792 w Dominikowicach . z zakresem rzeczowym: - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża grunt kat. V-VI m2 472,50 - wykonanie koryta na poszerzeniach drogi na głębokość 20 cm z odwiezieniem urobku do 1 km m2 135,00 - wykonanie podbudowy z pospółki grubości warstwy po uwałowaniu 20 cm m2 135,00 - wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem 5-31 mm o grubości warstwy po uwałowaniu 8 cm m2 472,50 - wykonanie nawierzchni bitumowanie półwgłębne emulsją asfaltową w ilości 18 dcm3 /m 2 z posypaniem grysem bazaltowym 16-25 ( 3 krotne ) m2 405,00 Zad 3. Remont drogi rolniczej nr dz. 417/1 w Kobylance . z zakresem rzeczowym: - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża grunt kat. V-VI m2 437,50 - wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku do 1 km m2 437,500 - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość 120m m3 131,25 - wykonanie podbudowy z pospółki grubości warstwy po uwałowaniu 20 cm m2 438,00 - wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem 5-31 mm o grubości warstwy po uwałowaniu 8 cm m2 438,00 4. Remont drogi rolniczej Niklówka - granicznej z Kwiatonowicami w Zagórzanach dz. nr. 867/1. z zakresem rzeczowym: - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża grunt kat. V-VI m2 460,00 - wykonanie podbudowy z pospółki grubości warstwy po uwałowaniu 10 cm m2 460,00 - wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem 5-31 mm o grubości warstwy po uwałowaniu 8 cm m2 460,00 - nawierzchnia z masy bitumicznej grysowej gr.5 cm m2 345,00 - wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką klińcową frakcji 0 -35mm gr.5 cm m2 115,00 5. Remont drogi rolniczej k. Wójcik w Szymbarku . z zakresem rzeczowym: - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża grunt kat. V-VI m2 540,00 - wykonanie podbudowy z pospółki grubości warstwy po uwałowaniu 20 cm m2 540,00 - wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem klińcem 5-31 mm o grubości warstwy po uwałowaniu 8 cm m2 450,00 - nawierzchnia z masy bitumicznej grysowej gr.5 cm m2 450,00 - wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką klińcową frakcji 0 -35mm gr.5 cm m2 90,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przetargowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach