Przetargi.pl
Remont drogi stokowej odcinek I Magorzyca nr inw. 220/112 w leśnictwie Gorc

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3372116 , fax. 018 3372218
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa
  ul. Kopernika 3 3
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3372116, fax. 018 3372218
  REGON: 35054563600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi stokowej odcinek I Magorzyca nr inw. 220/112 w leśnictwie Gorc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac opisany został w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej załączonymi do SIWZ, a obejmuje: Droga W km 0+020÷1+048 zaprojektowano remont nawierzchni drogi stokowej polegający na rozbiórce korytowaniu istniejącej nawierzchni, następnie wykonaniu nowej konstrukcji drogi z profilowaniem, zagęszczeniem oraz wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej. Projektowaną konstrukcję drogi stokowej oraz w miejscu przełomu drogowego w km 0+440 ÷ 0+480 po poniżej : Konstrukcja drogi stokowej 4cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej, 4cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej, 15cm - warstwa górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, 25cm - warstwa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 50x50kN/m. Konstrukcja drogi stokowej w km 0+440 0+480 4cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej, 4cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej, 15cm - warstwa górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, 40cm -warstwa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 50x50kN/m. Składy i mijanka W ciągu przedmiotowej drogi zaplanowano remont składów drewna w następujących kilometrach: km 0+203 ÷ 0+223 -- skład lewostronny o powierzchni 2,2ar - remont składu polegający na zniwelowaniu terenu, profilowaniu, zagęszczeniu oraz uzupełnieniu nawierzchni składu warstwą kruszywa łamanego o frakcji 63-120mm o grubości 20cm; km 0+329 ÷ 0+350 -- skład prawostronny o powierzchni 2ar - remont składu polegający na zniwelowaniu terenu, profilowaniu, zagęszczeniu oraz uzupełnieniu nawierzchni składu warstwą kruszywa łamanego o frakcji 63-120mm o grubości 20cm; km 0+644 ÷ 0+675 -- skład prawostronny o powierzchni 3ar - remont składu polegający profilowaniu, zagęszczeniu oraz uzupełnieniu nawierzchni składu warstwą kruszywa łamanego o frakcji 63-120mm o grubości 20cm; km 0+771 ÷ 0+810 -- skład prawostronny o powierzchni 1,1ar - remont składu polegający profilowaniu, zagęszczeniu oraz uzupełnieniu nawierzchni składu warstwą kruszywa łamanego o frakcji 63-120mm o grubości 20cm; km 1+039 ÷ 1+069 -- skład prawostronny o powierzchni 1,3ar - remont składu polegający profilowaniu, zagęszczeniu oraz uzupełnieniu nawierzchni składu warstwą kruszywa łamanego o frakcji 63-120mm o grubości 20cm; km 1+048 ÷ 1+069 -- skład lewostronny o powierzchni 1,6ar - remont składu polegający profilowaniu, zagęszczeniu oraz uzupełnieniu nawierzchni składu warstwą kruszywa łamanego o frakcji 63-120mm o grubości 20cm. Dodatkowo zaplanowano remont mijanki prawostronnej w km 0+197 ÷ 0+267 na szerokości 3,0m polegający na profilowaniu, zagęszczeniu oraz uzupełnieniu nawierzchni mijanki warstwą kruszywa łamanego o frakcji 63-120mm o grubości 20cm. Zjazdy na szlaki zrywkowe Zjazd w km 0+675 strona prawa - remont nawierzchni zjazdu polegający na ułożeniu żelbetowych płyt drogowych (6szt.) o wymiarach 300x150x15cm. Odwodnienie Rowy: Zaprojektowano oczyszczenie na całej długości tj. 1023mb istniejącego rowu lewostronnego z namułu o średniej grubości 15cm. W obrębie składów drewna w km 0+203 ÷ 0+223 oraz w km 1+048 ÷ 1+069 planowany remont rowu na długości odpowiednio 20 i 21m polegający na wykonaniu koryta przejazdowego wzmocnionego obrukowaniem z kamienia łamanego grubości 25 cm układanym - zatapianym w ułożonej wcześniej mieszance betonowej. Przepusty: Zaprojektowano rozbiórkę całkowicie uszkodzonych przepustów w ilości: O50 - 3szt., O60 - 1szt. Remontowane przepusty w następujących kilometrach drogi: - istniejące uszkodzone przepusty O50 w następujących kilometrach drogi: 0+030; 0+201; 0+549 przeznaczono do remontu polegającego na wymianie uszkodzonych elementów i wykonaniu przepustów o przewodzie wykonanym z rur HDPE O50, o min. wytrzymałości pierścieniowej 8kPa. Długość przepustów wg sytuacji (rys. 2). Na wlotach przepustów należy wykonać żelbetowe studnie wpadowe, natomiast na wylotach wyłącznie ścianki czołowe. Poniżej wylotów przepustów planowane umocnienie dna i skarp wypadów kamieniem łamanym gr. 25cm układanym na betonie; - istniejące przepusty O50 w następujących kilometrach drogi: 0+940 oraz 1+214 przeznaczono do remontu polegającego na remoncie wlotów i wylotów z przepustów poprzez wykonanie żelbetowych studni wpadowych, tna wylotach wyłącznie ścianek czołowych. Poniżej wylotów przepustów wykonać umocnienie dna i skarp wypadów kamieniem łamanym gr. 25cm układanym na betonie; km 0+291 - zlokalizowano istniejący uszkodzony przepust O60 - w złym stanie technicznym - przeznaczony do remontu polegającego na wymianie istniejącego przepustu na przepust z rur HDPE O60, o min. wytrzymałości pierścieniowej 8kPa długości 7m. Na wlocie i wylocie z przepustu należy wykonać żelbetowe ściany czołowe. Na wlocie do przepustu oraz poniżej wylotu planowane umocnienie dna i skarp kamieniem łamanym gr. 25 cm układanym na betonie; km 0+686 - zlokalizowano istniejący przepust O100 wymagający remontu. Zaplanowano korektę obsuniętych kręgów przepustu na wlocie i wylocie oraz wykonanie na wlocie żelbetowej studni wpadowej, na wylocie ściany czołowej. Dodatkowo poniżej wylotu zaplanowano umocnienie dna i skarp wypadu grubym kamieniem łamanym gr. 50 cm na długości 6m i szerokości 3m. Na zjazdach lewostronnych w km 0+350; 0+654; 0+810; 0+883 zaplanowano remont istniejących uszkodzonych przepustów na rowie polegający na wymianie uszkodzonych części przelotowych przepustów na przepustu z rur o średnicy o50 z HDPE długości 8m każdy wraz z wykonaniem ścianek czołowych żelbetowych na wlocie i wylocie oraz umocnieniem rowu na wlocie i wylocie kamieniem łamanym grubości 25cm układanym na betonie. Roboty w obrębie istniejącego przepustu śr. 1200 mm Istniejący przepust żelbetowy pod drogą o średnicy śr. 1200 mm przeznaczono do remontu polegającego na rozebraniu uszkodzonych ścian czołowych kaszycowych na wlocie i wylocie z przepustu oraz wykonaniu nowych. Ściany czołowe przepustu zaprojektowano w formie kaszyc o skrzydłach usytuowanych pod kątem 60° do osi przepustu. Projektant dopuszcza zmianę kąta usytuowania skrzydeł ścian czołowych, jeżeli miało by to na celu lepsze wpasowanie przepustu w istniejący teren. Poniżej wylotu przepustu zaprojektowano dylowankę na długości 2,15m z bali O20, mającą na celu zmniejszenie energii wody wylatującej z przepustu. Poniżej dylowanki zaprojektowano dodatkowo narzut kamienny grub. 30cm ograniczony belkami. Na wlotach przepustu zaprojektowano umocnienie dna narzutem kamiennym grubości 30cm, ułożonym pomiędzy balami z drewna. Kaszyce należy wykonać z okorowanych bali modrzewiowych lub jodłowych. Drewno przed zasypaniem ziemią należy zaimpregnować przeciwgrzybicznie środkiem nie agresywnym| dla środowiska naturalnego. Konstrukcję kaszycy należy zasypać gruntem rodzimym zawierającym rumosz skalny. Lokalizację przepustu przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. nr 2. Ubezpieczenia Zaprojektowano remont umocnienienia skarpy brzegu potoku na wlocie i wylocie z istniejącego przepustu o1200mm polegającego na wykonaniu ubezpieczenia w postaci dwóch warstw z koszy siatkowo - kamiennych o wym. 50x100x500cm z siatki heksagonalnej. Kosze należy wypełnić kamieniem łamanym do obiektów inżynierskich o frakcji D>300mm. Ubezpieczenie wykonać na długości 5m obustronnie na wlocie i 5m obustronnie na wylocie z przepustu. Szczegół ubezpieczenia przedstawia rysunek nr 9. Wodospust: Na zjeździe w km 0+675 zaplanowano remont odwodnienia powierzchniowego polegającego na montażu wodospustu drewnianego długości 6m. Wodospust drewniany zaprojektowano z dwóch kantówek 16x8cm (zewnętrznych) i pojedynczej kantówki 10x10cm (w środku) skręcanych śrubami w rozstawie co 1m. Na wylocie wodospustu należy wykonać narzut kamienny grubości 30cm z kamieni łamanych grubości 30cm zaklinowanego w celu zapobieganiu wymywaniu rowu w miejscu wylotu. Wodospust układać pod takim skosem do osi szlaku aby jego spadek podłużny był nie mniejszy niż 2% w kierunku odbiornika. Inne roboty Na odcinku drogi stokowej w km 0+087 ÷ 0+150 w celu zachowania bezpieczeństwa zaplanowano od strony potoku - strona prawa drogi montaż barier stalowych typu SP-05
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000.00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-08-10 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ o. Limanowa 412030 0045 1110 0000 0163 2750; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach