Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla nieruchomości będących w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zlokalizowanych przy: Aleja Pokoju 2 i Aleja Pokoju 2a w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 619 88 10 , fax. 12 619-88-28
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
  ul. Gazowa 15 15
  31-060 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 88 10, fax. 12 619-88-28
  REGON: 12141252000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla nieruchomości będących w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zlokalizowanych przy: Aleja Pokoju 2 i Aleja Pokoju 2a w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla nieruchomości będących w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zlokalizowanych przy: Aleja Pokoju 2 i Aleja Pokoju 2a w Krakowie. 2.Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości położonej w Krakowie przy Aleja Pokoju 2 i 2a (obręb 5 Śródmieście, działki o numerach: 455/6, 455/10, 455/11, 455/12). 3.Nieruchomości, o których mowa w pkt. 1 wchodzą w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości i zostały przekazane w zarząd Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1473/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 61/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową 24 godzinną ochronę osób i mienia przez 7 dni w tygodniu świadczoną przez co najmniej jedną osobę. 5.Ochrona osób i mienia obejmuje w szczególności: a) Budynek przy Al. Pokoju 2 (posiada odrębne zabezpieczenia i ochronę wewnątrz budynku nie będącą przedmiotem niniejszej umowy) - w zakresie ochrony przed włamaniem, kradzieżą, rabunkiem, pożarem, zniszczeniem, dewastacją. b) Budynek przy Al. Pokoju 2a (o powierzchni 4488,11 m2) - w zakresie ochrony przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem, pożarem, zniszczeniem, dewastacją oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających wewnątrz budynku. c) Całą nieruchomość w granicach opisanych w punkcie 3 (o powierzchni 19 856 m2) - w zakresie ochrony przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem, pożarem, zniszczeniem, dewastacją oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na w/w terenie. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje także utrzymanie czystości: 6.1Utrzymanie czystości wewnątrz budynku przy Al. Pokoju 2a w szczególności: a) hol nr 1 (o powierzchni 83 m2) - 1 raz dziennie, b) opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków do wskazanych przez Zamawiającego kontenerów - w miarę potrzeby, c) korytarz na parterze (o powierzchni 80 m2) - 1 raz w tygodniu a w sezonie zimowym 2 razy w tygodniu lub każdorazowo w przypadku ich zabrudzenia, d) mycie drzwi wejściowych - 1 raz w miesiącu lub każdorazowo w przypadku ich zabrudzenia, e) pomieszczeń oddanych do dyspozycji Wykonawcy, 6.2 Utrzymanie czystości na terenie całej nieruchomości w granicach opisanych w punkcie 2 a w szczególności: a) terenu bezpośrednio przylegającego do budynku przy Al. Pokoju 2a (tzw. opasek): chodników wzdłuż budynku, podjazdów, wejść do budynku, b) bramy głównej i drogi wewnętrznej poprzez zamiatanie, odśnieżanie w sezonie zimowym. opróżnianie koszy na śmieci (w miarę potrzeb), c) zbieranie śmieci, nieczystości, liści i gałęzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kbgitr.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach