Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 601982K tzw. Wielkie Doły (odcinek w km 0+600 do 1+200) w miejscowości Sułoszowa III

Gmina Sułoszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-045 Sułoszowa, Sułoszowa I 80
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3896028 , fax. 12 3896028 wew. 29
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sułoszowa
  Sułoszowa I 80 80
  32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie
  tel. 12 3896028, fax. 12 3896028 wew. 29
  REGON: 00065406100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 601982K tzw. Wielkie Doły (odcinek w km 0+600 do 1+200) w miejscowości Sułoszowa III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projektuje się wykonanie następujących robót wyłącznie na terenie pasa drogowego: czyszczenie drogi z namulisk wraz z wykonaniem koryta drogi, Wykonanie 2400 m2 podbudowy o średniej grubości 45 cm po zagęszczeniu materiałem dolomitowym, Wykonanie 1920 m2 warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm Wykonanie 1800 m2 nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm, Uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym, W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu zgodnie z instrukcją oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 7). Należy zastosować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach