Przetargi.pl
Dostawa odczynników izotopowych i radiofarmaceutyków dla Pracowni Scyntygrafii - 7 grup

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6582011 , fax. 012 6581081
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6582011, fax. 012 6581081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzdrowia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników izotopowych i radiofarmaceutyków dla Pracowni Scyntygrafii - 7 grup
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników izotopowych i radiofarmaceutyków dla Pracowni Scyntygrafii - 7 grup 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: : 33.69.64.00-9 odczynniki izotopowe 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy - załączniki nr 3 /1 do 3/7 do SIWZ 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. Wymagany okres niezmienności cen podanych w ofercie min. 6 miesięcy. 3.6.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty posiadały termin ważności: Grupa 1 - 14 dni od daty produkcji; Grupa 2-6 - 6 miesięcy w chwili dostawy do Zamawiającego; Grupa 7 - 48 godzin od daty atestacji. 3.7.Zamawiający wymaga aby Wykonawca oferował odczynniki producenta który posiada wdrożony system zarządzania jakością. 3.8Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 107 poz. 679). Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH - 7 grup GRUPA 1 - Generator technetowy o aktywności 6GBq z kalibracją na poniedziałek w ilości 48 szt. wraz z transportem i odbiorem opakowań po środkach niebezpiecznych. GRUPA 2 - Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyków MDP a 6 fiolek w ilości 48 zestawów GRUPA 3 - zestaw do sporządzania radiofarmaceutyków DTPA a 6 fiolek w ilości 48 zestawów GRUPA 4 - zestaw do sporządzania radiofarmaceutyków KOLOID a 6 fiolek w ilości 24 zestawy GRUPA 5 - zestaw do sporządzania radiofarmaceutyków DMSA a 6 fiolek w ilości 24 zestawy GRUPA 6 - zestaw do sporządzania radiofarmaceutyków MBr IDA a 6 fiolek w ilości 12 zestawów GRUPA 7 - zestaw do diagnostyki MIBG o aktywnośći 46 MBq znakowany J-131 z kalibracją na poniedziałek oraz odbioru pojemników ołowianych po zestawie. 5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7. 6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 7.1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez Pracownię Scyntygrafii zgodnie z terminem realizacji podanym na zamówieniu. 7.2. Zamawiany asortyment Wykonawca będzie dostarczał bezpośrednio do magazynu Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie umowy. 7.3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. 7.4. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336964009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymaGANE

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzdrowia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach