Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Uzdrowiska Krynica - Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica, ul. Nowotarskiego 9/4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4712395 , fax. 018 4715081
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.
  ul. Nowotarskiego 9/4 9/4
  33-380 Krynica, woj. małopolskie
  tel. 018 4712395, fax. 018 4715081
  REGON: 49190027500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukz-uzdrowisko.krynica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Uzdrowiska Krynica - Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej, sanatoryjnej, odzieży i pozostałego asortymentu, o którym mowa w pkt. I.1.4.g. Usługa obejmuje: a) dezynfekcję, pranie, suszenie, maglowanie lub prasowanie, składanie oraz sortowanie, b) krochmalenie odzieży personelu medycznego oraz asortymentu uzgodnionego przez Zamawiającego tj. obrusy, bieżniki, serwetki, c) czyszczenie chemiczne, naprawy szwalnicze (szycie, reperacja itd.), d) odbiór asortymentu brudnego przez Wykonawcę, załadunek i transport, rozładunek czystego asortymentu do magazynu bielizny czystej Zamawiającego na koszt Wykonawcy, we wskazanych przez Zamawiającego punktach: NDZ, NŁM, SŁM, Patria, Pijalnia, Zakład Produkcji Wód 2.Orientacyjna ilość bielizny do prania to 37 000 kg, miesięczna ilość to 3 084 kg. Faktyczną ilość prania określać będą każdorazowo zamówienia. Możliwy wzrost lub zmniejszenie zapotrzebowania na usługi pralnicze może się wahać w granicach +/- 20 %. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. 3.Wymagania Zamawiającego: a) odbiór bielizny brudnej i dostawa czystej bielizny odbywać się będzie codziennie w dni robocze od 8 - 12 i w razie potrzeby transportem Wykonawcy. Pranie bielizny szpitalnej, sanatoryjnej oraz dezynfekcja odbywać się będzie w każdy dzień roboczy w pralni Wykonawcy. b) każdorazowe przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie-druku przekazania, zawierającym specyfikację asortymentowo - ilościową, w przypadku odzieży roboczej, ochronnej listy imiennej c) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi pralnicze zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zapotrzebowaniami, które będą składane na 24 godziny przed terminem odbioru bielizny i odzieży do prania. d) transport brudnej bielizny odbywać się będzie samochodem zamykanym i przeznaczonym tylko do transportu brudnej bielizny. W przypadkach kiedy transport odbywa się jednym samochodem, najpierw dowożona jest czysta bielizna, następnie zabierana brudna lub samochodem posiadającym podzieloną komorę załadunkową zabezpieczającą przed kontaktem bielizny brudnej i czystej; e) Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania asortymentu z magazynu brudnej bielizny do samochodu; f) Wykonawca odpowiada za przyjęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej, sanatoryjnej z chwilą jego pobrania i załadunku; g) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej, sanatoryjnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie; h) Wykonawca zaopatruje nieodpłatnie Zamawiającego w mocne worki nieprzemakalne ( w ilościach niezbędnych), o wymiarach ok. 70x110cm tj. pojemności ok. 120 l oznakowane napisem: UKŻ S.A Krynica Zdrój...(komórka organizacyjna) do zbierania brudnej bielizny. Worki winny być oznakowane tak aby można było oddzielić bieliznę zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi tj. bieliznę skażoną -worki z oznaczeniem czerwonym, a bieliznę używaną worki z oznaczeniem w kolorze białym (lub innym jasnym) natomiast odzież robocza z oznakowaniem w kolorze niebieskim. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) pranie bielizny różnorodnej pod względem zabrudzenia, skażenia, gabarytów i koloru. Wykonawca zobowiązany jest do respektowania warunków prania określonych przez producenta odzieży. c) Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny Zamawiającego z bielizną z innych placówek d) proces prania bielizny szpitalnej, sanatoryjnej powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami gwarantującymi wysoką jakość wypranej odzieży zarówno pod względem mikrobiologicznym jak i higienicznym; e) stosowane środki w procesie odkażania, prania i wybielania nie mogą niszczyć tkaniny, nie mogą zawierać fosforanów oraz muszą być przeznaczone do stosowania w Podmiotach Leczniczych f) Środki piorące i dezynfekcyjne powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty, oraz gwarantować również technologię dezynfekcji niskotemperaturowej w procesie prania (temperatura nie większa niż 65 C), moduł załadunku bielizny (w kg) w stosunku do wody 1:4 lub 1: 5 co pozwala na właściwą jakość prania nie powodując przyspieszonego zużycia bielizny. g) Środki piorąco - dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji bielizny powinny posiadać wpis w Urzędzie Rejestracji Produktów Biobójczych lub pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym lub świadectwo dopuszczenia do obrotu PZH, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 2002r o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 252). h) maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą posiadać znak CE (jeśli nie to muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów); i) krochmalenie odzieży personelu medycznego oraz asortymentu uzgodnionego przez Zamawiającego z Wykonawcą (np. obrusy, serwety, serwetki); j) maglowanie i prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej skażenie lub zabrudzenie; k) Wykonawca powinien oddzielić rzeczy uszkodzone i naprawić je tzn. przeszyć na maszynie szwem ciągłym, naprawić szwy boczne, zszyć rozdarte części bielizny, wszyć suwak, gumki uzupełnić troki, napy, guziki itp. ponosząc koszty potrzebnych użytych materiałów) l) w przypadku kiedy odebrana przez Zamawiającego bielizna szpitalna, sanatoryjna nie spełnia jego wymagań (np. pranie brudne, mokre, wilgotne itp.), Zamawiający odnotowuje ten fakt w dokumencie zdawczo-odbiorczym bielizny odebranej, co będzie równoznaczne z wypełnieniem kwitu reklamacyjnego - wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy ł) w przypadku nie wywiązywania się z terminów świadczonej usługi w zakresie odbioru brudnej i dostarczenia czystej bielizny jak również niedostatecznej jakości pranego asortymentu, Zamawiający ma prawo do wnoszenia reklamacji na piśmie za pomocą faksu, e-mail lub osobiście, m) wszelkie reklamacje będą zgłaszane do 3 dni roboczych od odbioru przedmiotu zamówienia, n) Wykonawca ma obowiązek natychmiastowej odpowiedzi na w/w reklamację w formie pisemnej o) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem. p) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy będących przedmiotem usługi i zobowiązuje się do odkupienia zniszczonej lub zagubionej bielizny w ciągu 5 dni od daty protokołu zdawczo - odbiorczego, w którym został ujawniony jej brak lub uszkodzenie, r) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za właściwą i terminową realizację usługi pralniczej i transportu bielizny wobec Zamawiającego oraz organów kontroli, odpowiedzialność za czystość mikrobiologiczną pranej bielizny, s) ścisłe przestrzeganie godzin odbioru brudnej i dostawy czystej bielizny, 5. Dostawa i transport czystej bielizny: a) dostawy czystej bielizny codziennie w dni robocze od 8 - 12 środkiem transportu Wykonawcy; b) czysta bielizna powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe (przeźroczyste) a w czasie transportu w dodatkowy worek tak aby zabezpieczyć bieliznę przed powtórnym zabrudzeniem; c) fartuchy i mundurki personelu powinny być prasowane i dostarczone w stanie powieszonym i zafoliowane; d) czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach - zabezpieczających przed wtórnym zabrudzeniem (skażeniem) - umożliwiających odbiór rodzajowo-asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania oraz potwierdzenie, że jest bielizną Zamawiającego. Jednostki pakowe zostaną ustalone między stronami; e) każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo-ilościową, a w przypadku odzieży ochronnej i roboczej listy imiennej; f) Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania bielizny z samochodu do magazynu bielizny czystej; g) Czas wykonywania usługi pralniczej nie powinien przekraczać 24 godzin, realizacja usługi określonej jako pilna nie dłużej niż 8 godzin, od momentu odbioru od Zamawiającego brudnej bielizny do momentu przekazania do magazynu bielizny czystej. h) Zamówienia na usługi wykonywane w trybie pilnym nie mogą przekroczyć w ciągu trwania umowy 5% ilości określonej w pkt.3. i) Ocena stanu bielizny kwalifikującej się do likwidacji będzie dokonywana przez odpowiednie służby Zamawiającego. j) Wydzielenie bielizny do naprawy przez Wykonawcę w tym m. in. przyszywanie guzików, cerowanie, łatanie, doszywanie troczków itp. naprawa i zwrot naprawionej bielizny, pościeli oraz odzieży w ciągu 24 godzin. 6. Pozostałe warunki: a) Zamawiający zapewnia na terenie Uzdrowiska odpowiednie pomieszczenia do przekazywania i składowania bielizny czystej i brudnej oraz wyznaczy pracownika do współpracy z Wykonawcą; b) bielizna szpitalna, sanatoryjna jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Uzdrowisku w tym samym systemie, natomiast rozliczenie finansowe za bieliznę następuje w przeliczeniu na kilogramy bielizny czystej, odzieży ochronnej i roboczej wg wzoru protokołu zdawczo - odbiorczego zlecenia prania stanowiącego załącznik do umowy c) organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej, sanatoryjnej będzie gwarantowała nie krzyżowanie się dróg czystych i brudnych oraz będzie wykluczała kontakt czystej bielizny z brudną; d) Wykonawca posiada aktualną opinię i zezwolenie właściwego inspektora sanitarnego na usługi pralnicze bielizny szpitalnej, sanatoryjnej w tym bielizny skażonej oraz opinię właściwego inspektora sanitarnego dopuszczającą środki transportowe do świadczenia usługi przewozu bielizny szpitalnej, sanatoryjnej e) Wykonawca ponosi koszty związane z: -zakupem środków piorących i dezynfekcyjnych, wybielających dopuszczonych do obrotu i stosowania w Podmiotach leczniczych, -transportem (w tym zabezpieczenia bielizny na czas transportu-worki, folia) -naprawą uszkodzonej bielizny, odzieży -odkupieniem rzeczy zagubionych, zniszczonych -dostarczeniem druków wymaganych do rozliczenia z Uzdrowiskiem (wzory druków w załącznikach) f) Wykonawca na czas trwania umowy wyposaży Uzdrowisko (Zamawiającego) w wózki (stelaże) dwukomorowe do zbierania brudnej bielizny (używanej i skażonej) w ilości szt. 5 g) Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną za bieliznę od chwili jej przyjęcia do prania do chwili jej zwrotu po wykonaniu usługi. h) W razie awarii urządzeń Wykonawca zabezpieczy wykonanie usługi - posiadanie drugiego obiektu wykonawczego lub umowy z innym Wykonawcą posiadającym dopuszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prania bielizny szpitalnej, sanatoryjnej. 7. Ocena stanu higieny: a) Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, dostarczy kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz badań i czynności z zakresu kontroli jakości wykonywanej usługi np. badań mikrobiologicznych wypranej bielizny, odzieży, samochodu; b) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dbać o właściwy stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń pralni, otoczenia oraz środków transportu stosując odpowiednie procedury. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania auditów u Wykonawcy; c) Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował oddzielnym środkiem transportu brudnej i czystej bielizny lub środkami transportu posiadającymi szczelną i podzieloną komorę załadunkową tak, by bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną. Środki transportu powinny być zaakceptowane przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. d) Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, PIP, BHP i epidemiologia szpitalna). Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty potwierdzające w/w zgodność. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania na niezmienionym poziomie cen określonych w ofercie przetargowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko.krynica.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach