Przetargi.pl
Odbudowa dróg gminnych: 1. Droga gminna nr 391046T Czekarzewice I - Korycizna, od km 0 + 200 do km 0 + 950. 2. Droga gminna nr 391031T Wólka Tarłowska - Ścięgna, od km 0 + 980 do km 1 + 600 3. Droga gminna nr 391048T Czekarzewice II - Nawoźna Droga, od km 0 + 825 do km 1 + 245

Gmina Tarłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-515 Tarłów, ul. Rynek 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8385111 , fax. 015 8385120
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarłów
  ul. Rynek 2 2
  27-515 Tarłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8385111, fax. 015 8385120
  REGON: 83041002000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarlow.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych: 1. Droga gminna nr 391046T Czekarzewice I - Korycizna, od km 0 + 200 do km 0 + 950. 2. Droga gminna nr 391031T Wólka Tarłowska - Ścięgna, od km 0 + 980 do km 1 + 600 3. Droga gminna nr 391048T Czekarzewice II - Nawoźna Droga, od km 0 + 825 do km 1 + 245
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odbudowa drogi gminnej nr 391046T Czekarzewice I - Korycizna na długości 750 mb i szerokości 4,0 m, w technologii: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubości warstwy 12 cm i szer. 4,0 m - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 3 cm i szer. 3,0 m; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 3 cm i szer. 3,0 m 2. Odbudowa drogi gminnej nr 391031T Wólka Tarłowska - Ścięgna na długości 620 mb i szerokości 4,5 m, w technologii: - korytkowanie i zagęszczenie podłoża na głębokości 20 cm i szerokości 4,5 m - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubości warstwy 20 cm i szer. 4,5 m - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej gr 3 cm i szerokości 3,5 m; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej gr 3 cm i szer. 3,5 m 3. Odbudowa drogi gminnej nr 391048T Czekarzewice II - Nawoźna Droga na długości 420 mb i szerokości 4,0 m, w technologi: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubości 10 cm i szerokości 4,0 m - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 3 cm i szer. 3,0 m - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 3 cm i szer 3,0m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wpłacenia wadium..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach