Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje, gm. Zagnańsk

Gmina Zagnańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3001322 , fax. 41 3001373
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagnańsk
  ul. Spacerowa 8 8
  26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3001322, fax. 41 3001373
  REGON: 29101086600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje, gm. Zagnańsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje, gm. Zagnańsk Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: a).Sieci wodociągowej DN125/11,4mm PE 100, SDR 11 o długości 405,10m Armatura: - zasuwy liniowe na sieci - 3 kpl - zasuwa strefowa na sieci - 1 kpl - hydranty podziemne p.poż. - 3 kpl - hydrant podziemny(przeniesiony z końcówki sieci wraz z zasuwą) - 1kpl - zasuwy domowe na odejściach pod przyłącza - 13kpl - trójnik redukcyjny bosy 125/90 - 13kpl b).Wysięgników przyłączy wody DN40 PE o łącznej długości 77,50m w zakresie od włączenia do sieci wodociągowej do projektowanej linii rozgraniczającej własność pasa drogowego - 13 kpl Uwaga: należy zwiększyć średnicę wysięgnika z węzła W-13 do działki Nr 387/6 z projektowanej DN40mm na DN80mm. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badania zagęszczenia gruntu w miejscach po przejściu wykopem pod sieć wodociągową wykonane co 25m w pasie drogi na osiedlu Knieje oraz na każdym wysięgniku przyłączy pod drogą przeznaczoną do odtworzenia. Badania muszą być potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=0,97. Wyżej wymieniony koszt Wykonawca musi zawrzeć w cenie ofertowej. c).Odtworzenie pasa jezdnego drogi: - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm z materiału kamiennego 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm z materiału kamiennego 0-31,5mm Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, do odbioru częściowego, odtworzone poszczególne warstwy drogi po zagęszczeniu d).Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wraz ze szkicami geodezyjnymi zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach na płycie CD e).Wykonanie próby szczelności f).Wykonanie płukania, dezynfekcji oraz badania próbek wody g).Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną terenu ( na płycie CD) przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu inwestycji - 3kpl h).Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentów oraz dokonanie z upoważnienia Inwestora zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i).Wykonawca zakupi i dostarczy Zamawiającemu lekką sondę dynamiczną do wykonywania badań zagęszczenia gruntu o następujących parametrach: - sonda dynamiczna lekka (ręczna) bez wolnospadu do płytkich sondowań - bijak o wadze 10 kg (obciążnik) - podbabnik z uchwytem - odbojnik ogranicznik wysokości) - prowadnica - nakrętka górna wraz z następującymi dokumentami dokumentami: - deklaracja zgodności wg. ISO/IEC Guide 22 z normą PN-B-04452 - Instrukcją obsługi oraz metryką badań stanu zagęszczenia gruntu - wykresem Id/NK oraz Is/Id - wyciągiem z instrukcji badań podłoża gruntowego oraz normy PN-B-04452.2002 wyposażeniem: - skrzynia na sondę bez wolnospadu - 1 szt. - żerdzie ? 22mm x1m - 3 szt. - wyciąg do żerdzi średni, udźwig 1500 kg - 1 szt. - stożki do żerdzi - 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452311006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zl. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione a. w pieniądzu, b.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zmianami. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: Budowa sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje, gm. Zagnańsk 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami w przypadku: a. odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. braku możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert, termin związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagnansk.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach