Przetargi.pl
Odnowa wsi Łagów poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw

Gmina Łagów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-025 Łagów, ul. Iwańska 11
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 307 40 33, 307 41 21 , fax. (041) 307 42 36
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łagów
  ul. Iwańska 11 11
  26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 307 40 33, 307 41 21, fax. (041) 307 42 36
  REGON: 00054531400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagow-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa wsi Łagów poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt Odnowa wsi Łagów poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw uzyskał dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Łagów, poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowę placu zabaw w msc. Łagów. W ramach przedmiotowego projektu zostanie wykonany remont części pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, zostanie zakupione wyposażenie (sprzęt telewizyjny), wykonany placu zabaw. Zadanie nr 1: Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Łagowie. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje modernizację pomieszczeń w budynku remizy OSP w Łagowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską, zakup oraz dostawą wyposażenia. Inwestycja zlokalizowanej na działce nr 68/1, obręb 5 Łagów. W ramach zamówienia zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane mające na celu poprawę stanu technicznego i estetyki pomieszczeń. W ramach robót budowlanych przewidziano między innymi: wykonanie nowych podłóg i tynków, malowanie, przebudowę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Zaplanowane roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót budowlanych oraz przepisami BHP. W skład robót obejmuje: roboty rozbiórkowe (demontaż boazerii drewnianej, sufitu podwieszanego, posadzek i okładzin ściennych , opraw oświetlenia), roboty okładzinowe (wykonanie posadzki podłogowe, płytki ścienne, montaż sufitu podwieszanego z płyt kartonowo gipsowych), roboty malarskie malowanie ścian i sufitów, przebudowa wewnętrznej instalacji co, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej demontaż istniejących rurociągów stalowych i grzejników, montaż nowych rurociągów i grzejników, W ramach zadania zostanie zakupione i dostarczone wyposażenie na świetlicę wiejską, w tym: telewizor, Blue Ray, zestaw głośników, amplituner kina domowego, mikrofon radiowy. Zadanie nr 2 Budowa placu zabaw. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany plac zabaw dostawany do dzieci w wieku szkolnym. W ramach zadania plac zabaw zostanie wyposażony w następujące elementy: zestaw Bąk, karuzela czteroramienna, huśtawka wagowa Koniki, piaskownica, huśtawka Fela, sprężynowiec Samochodzik, sprężynowiec Dino, zjazd na linie, linarium obrotowe Kasprowy, trampolina. Ponadto na placu zabaw zostaną zamontowane dodatkowo takie elementy, jak: tablica informacyjna zawierająca regulamin oraz zasady i warunki korzystania z placu zabaw, ławki ławostół, kosze na śmieci
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł PLN (słownie złotych: pięć tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach