Przetargi.pl
Dostosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3465240 , fax. 0413465567
 • Data zamieszczenia: 2014-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10 10
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3465240, fax. 0413465567
  REGON: 00029621300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czerwonagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamówienie poniżej 5 186 000 Euro. Zadanie nr 1 - Dostawa wraz z montażem windy przy rampie przy budynku Szpitala E1 oraz platformy schodowej dla niepełnosprawnych w holu głównym (przy schodach do laboratorium) - segment D; Zadanie nr 2 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb łazienek dla niepełnosprawnych na Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej (segment A) oraz w Dziale Rehabilitacji Medycznej (segment D). Utworzenie Sali Kinezyterapii (segment D); Zadanie nr 3 - Wymiana podłóg na trzecim piętrze (segment D);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiając wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 1000,00 zł; zadanie nr 2 - 3000,00; zadanie nr 3 - 2000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czerwonagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach