Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 319008T SŁOPIEC - ŁAWY - NIWKI na dł.0,8 km.

Gmina Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26-021 Daleszyce, pl. Staszica 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3171693 , fax. 0-41 3171693
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daleszyce
  pl. Staszica 9 9
  26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3171693, fax. 0-41 3171693
  REGON: 29101004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daleszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 319008T SŁOPIEC - ŁAWY - NIWKI na dł.0,8 km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 319008T SŁOPIEC - ŁAWY - NIWKI na dł.0,8 km. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych wraz z obsługą geodezyjną - Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Transport gruntu do 1 km. Część gruntu wbudowany na podwyższenie poboczy Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / spadek jednostronny / Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25 cm lub alternatywnie : Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego w technologii polimerowo- katalitycznej gr. 20 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. / spadek jednostronny. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2 / spadek jednostronny/. Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1/2. ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYKOŃCZENIOWE Odmulenie rowu śr. gł. 40 cm. Transport do 1 km. Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5mm, gr. 7 cm i szer.1,0m oraz zjazdy w gr. pasa drogowego. Rozebranie i wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr 2x. 100cm na ławie z betonu C 10/12 gr. 15 cm./ Rury nowe/. Ścianki czołowe z betonu C20/25 dla przepustu o śr. jw. Przepusty z rur betonowych o śr .40 cm. na ławie z kruszywa gr. 15cm. Ścianki czołowe prefabrykowane /skrzydełka/ dla przepustu o śr. 40 cm. Wycinka samosiejek Wycinka drzew o śr. 15- 40 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.daleszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach