Przetargi.pl
OCHRONA OSÓB I MIENIA W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Korczaka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 59 600 , fax. 075 64 59 601
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Korczaka 1 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 59 600, fax. 075 64 59 601
  REGON: 23113920700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA OSÓB I MIENIA W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie i w obiektach Zamawiającego - Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o., mającego siedzibę w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1. Usługa realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymaganiami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 poz.1099). W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonywania innych czynności, których szczegółowy wykaz zamieszczono w części II SIWZ. Wykaz posterunków i harmonogram czynności służb ochrony 1. Posterunek nr 1 (wjazd na teren szpitala, portiernia) - służba całodobowa na posterunku. 2. Posterunek nr 2 (Pawilon I A, wejście główne przy Centrali telefonicznej) - służba całodobowa, w tym obchody miejsc określonych poniżej. 3. Posterunek nr 3 (Pawilon II A, wejście główne - parter) - służba całodobowa, w tym obchody miejsc określonych poniżej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość ulgi w odpisie na PFRON
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dcr.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach