Przetargi.pl
Modernizacja sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie”

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 Roboty budowlane Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie”. Szczegółowy opis robót budowlanych: 1. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka boazerii drewnianej – 46,06 m2. 2. Roboty posadzkowe: 2.1. wymiana listew przyściennych z drewna liściastego/dębowe, o wysokości 50 mm, grubości 22 mm, 2.2. mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczułek – 157,68 m2, 2.3. trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym – 157,68 m2. 3. roboty tynkarskie – ściana po rozbiórce boazerii: 3.1. uzupełnienie i przecieranie tynku wewnętrznego – 46,06 m2, 3.2. wykonanie gładzi jednowarstwowej grubość 3 mm – 46,06 m2. 4. Roboty malarskie (ściany, sufity) i lakierowanie (obudowa kanału c.o.): 4.1. skasowanie wykwitów i zacieków na suficie – 24,50 m2, 4.2. zeskrobanie i zmycie starej farby sufitu – 24,50 m2, 4.3. przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi – 24,50 m2, 4.4. przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi – 228,57 m2, 4.5. gruntowanie tynków ścian i sufitu – 253,07 m2, 4.6. dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową, (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) - 253,07 m2, 4.7. oczyszczenie i lakierowanie drewnianej obudowy kanału centralnego ogrzewania - 24,12 m2. 5. strop podwieszany: oczyszczenie i jednokrotne malowanie farbą olejną drewnianych listew stropu podwieszanego - 169,74 m2. 6. stolarka okienna: 6.1. wykucie z muru ościeżnic okiennych, drewnianych, o wymiarach 1,58 x 3,16 m - 6 szt., 6.2. wykucie z muru podokienników wewnętrznych, drewnianych, długości 1,75 m - 6 szt., 6.3. wykucie z muru podokienników zewnętrznych z PCV, długości 1,60 m - 6 szt., 6.4. montaż okien dwudzielnych, czterorzędowych, uchylno-rozwieranych z PCV koloru białego, o profilu prostym min. pięciokomorowym, szklonych szkłem bezpiecznym podwójnym, P-2 typu float, o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,90 kW/m2, (schemat wg załącznika nr 1) z obróbką obsadzenia - 6 szt., 6.5. obsadzenie wewnętrznych podokienników - konglomeraty z PCV, o wymiarach 170 x 25-23 cm - 6 szt., 6.6. obsadzenie zewnętrznych podokienników z blachy tytanowo-cynkowej, o wymiarach 160 x 35 cm - 6 szt., 6.7. montaż rolet zewnętrznych, wym. 1580x3190 mm, w systemie PORTOS TL1000 nadstawny lub równoważnym, w kolorze białym, pancerz PA69 – 6 kpl. 7. Stolarka drzwiowa: 7.1. wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, drewnianych, o wym. 1,70 x 2,30 m - 2 szt., 7.2. montaż drzwi wewnętrznych o wymiarach zewnętrznych 1,70 x 2,30 m, z PCV (przejście z łącznika do sali narad), dwuskrzydłowych, pełnych, o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,30 kW/m2 , (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym) - 2 szt. 8. Instalacja elektryczna: wg projektu budowlano-wykonawczego modernizacji sali narad w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w zakresie: a) wewnętrznych linii zasilających, b) rozdzielnic, c) oświetlenia wewnętrznego podstawowego, d) oświetlenia ewakuacyjnego, e) instalacji gniazd wtykowych, f) instalacji zasilania rolet, g) instalacji zasilania urządzeń klimatyzacji, h) ochrony przed przepięciami. Wykonawca robót zobowiązuje się do: 1. Uzyskania protokołów badań i sprawdzeń. 2. W razie konieczności uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, protokołów badań i sprawdzeń oraz poniesienia kosztów z tym związanych. 3. Przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane materiały budowlane i instalacyjne. 4. Wykonania robót budowlanych zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót budowlanych, wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach