Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo

Gmina Przasnysz ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7522709 , fax. 029 7522709
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przasnysz
  ul. Św. St. Kostki 5 5
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 029 7522709, fax. 029 7522709
  REGON: 00054835400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przasnysz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo na odcinku o długości 1.830 m w km od 1 + 150 i do 2 + 980 o szerokości 5,00 m. 2.Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich 10% powierzchni. - roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z wywozem ziemi na odległość do 5 km - wykonanie podbudowy na poszerzeniu z pospółki żwirowej grubości 20 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm - potrójne utrwalenie nawierzchni żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej i kruszyw sortowanych - wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm na zjazdach - potrójne utrwalenie nawierzchni żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej i kruszyw sortowanych na zjazdach - wykonanie oznakowania Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SIWZ: 1) dokumentacji projektowej; 2) szczegółowych przedmiarach robót; 3) wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Numer konta: 89 8924 0007 0008 0015 2005 0104 Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 1) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą); e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -eżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy: a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem; c) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem; d) termin ważności poręczenia (nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą); e) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisana umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub -jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przasnysz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach