Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I odpowiedzialności cywilnej POWIATU SIERPECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI w latach 2016-2019

Starostwo Powiatowe w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2754648, 2758918 , fax. 024 2754806
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu
  ul. Świętokrzyska 2a 2a
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2754648, 2758918, fax. 024 2754806
  REGON: 61101920000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I odpowiedzialności cywilnej POWIATU SIERPECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI w latach 2016-2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w latach 2016-2019. Zakres zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance), 2. Jednostki objęte zakresem ubezpieczenia: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, REGON: 611019200 Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, ul. Witosa 2, 09-200 Sierpc, REGON: 611053064 Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, ul. Kościuszki 1a, 09-200 Sierpc, REGON: 610946305 Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu, UL. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc, REGON: 000744114 Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie, ul. 3 maja 11609-227 Szczutowo, REGON: 611333935 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, REGON: 611314464 Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2 09-200 Sierpc, REGON: 000229470 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1, 09-200 Sierpc, REGON: 000201230 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu: ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc, REGON: 000201158 Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc, REGON: 000782540 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a, 09-200 Sierpc, REGON: 610169280 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8b, 09-200 Sierpc, REGON: 000941671 Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc, REGON: 611318025 Kryta Pływalnia w Sierpcu, ul. mjra H. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc, REGON: 611369175 Powiatowy Dom Dzieci, ul. 3-go Maja 118, 09-227 Szczutowo, REGON: 146464858 Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. mjra H. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc, REGON: 146600876
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Klauzule dodatkowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sierpc.starostwo.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach