Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5618943 , fax. 022 5618944
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ul. Dewajtis 5 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5618943, fax. 022 5618944
  REGON: 00000195600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie na ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zostało podzielone na 3 części: Część I : Ubezpieczenie mienia i OC: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne: - ubezpieczenia Komunikacyjne - jednostek pływających Część III: Ubezpieczenia lotnicze: - ubezpieczenia lotnicze Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mentor.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach