Przetargi.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8569745 , fax. 022 5417270
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów
  ul. Madalińskiego 13 13
  02-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8569745, fax. 022 5417270
  REGON: 00098582300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmokotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów, w zakresie ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych. 2. Kod grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej, określają Załączniki nr 2 i 8 do niniejszej SIWZ. 4. Treść Projektu Umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy 6. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. 7. Termin związania ofertą: 30 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmokotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach