Przetargi.pl
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola- remont toalet ogólnodostępnych oraz przebudowa instalacji wodnej w budynku przy al. Solidarności 90 w Warszawie (znak sprawy: 16/ZP/13)

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5048586,87,89,90 , fax. 22 5048592
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
  Al. Solidarności 90 90
  01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5048586,87,89,90, fax. 22 5048592
  REGON: 01525966300161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola- remont toalet ogólnodostępnych oraz przebudowa instalacji wodnej w budynku przy al. Solidarności 90 w Warszawie (znak sprawy: 16/ZP/13)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane związane z remontem toalet ogólnodostępnych oraz z przebudową instalacji wodnej w budynku Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90 w Warszawie. Obiekt Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zlokalizowany jest przy ul. Żelaznej oraz al. Solidarności. Budynek główny o wysokości 18,5m, ilość kondygnacji nadziemnych-4 oraz piąta wentylatorownia, ilość kondygnacji podziemnych-1. Konstrukcja budynku: ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy ogniotrwałe żelbetowe, ściany działowe murowane z cegły pełnej, dziurawki. 2) Zakres robót: - remont posadzek, ścian i sufitów, - dostosowanie układu pomieszczeń, - wymiana drzwi i niektórych okien, - wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej i c.o., - dostosowanie układu wentylacji, - wymiana elementów wyposażenia, - przebudowę zasilenia budynku w wodę. Roboty należy realizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy z siedzibą w Dzielnicy Wola i niewykonywać robót brudnych i hałaśliwych w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy oraz Urzędu Stanu cywilnego, czyli: - w poniedziałki w godzinach 8-18, - od wtorku do piątku w godzinach 8-16, - w sobotę w godzinach 9-18
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach