Przetargi.pl
Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8405994 , fax. 22 8405995
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 28 28
  00-024 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8405994, fax. 22 8405995
  REGON: 14267973400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach