Przetargi.pl
Sukcesywny zakup w sieci stacji paliw na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw płynnych oraz oleju opałowego w podziale na dwie części.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia ogłasza przetarg

 • Adres: 01-473 Warszawa, ul. Antoniego Kocjana 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 328 60 01 , fax. 22 328 60 50
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia
  ul. Antoniego Kocjana 3 3
  01-473 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 328 60 01, fax. 22 328 60 50
  REGON: 14273269300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbmazovia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup w sieci stacji paliw na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw płynnych oraz oleju opałowego w podziale na dwie części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup w sieci stacji paliw na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw płynnych oraz oleju opałowego, w podziale na dwie części: Część I - Dostawa paliw płynnych Część II - Dostawa oleju opałowego 1. Części przedmiotu zamówienia: Część I: Dostawa paliw płynnych 1. Przedmiot zamówienia. Sukcesywny zakup w sieci stacji paliw na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw płynnych, tj. oleju napędowego według normy PN-EN 590, benzyny bezołowiowej Pb 95 według normy PN-EN 228, odpowiadających wymogom zawartym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441), oraz produktów poza paliwowych i usług dostępnych na stacjach paliw (np.: oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, opłaty za autostradę), na podstawie elektronicznych kart paliwowych. Olej napędowy - maksymalnie 50 000,00 litrów. Benzyny bezołowiowej PB 95 - maksymalnie 30 000,00 litrów; Podane ilości oleju napędowego i benzyny są szacunkowe. W trakcie realizacji umowy mogą ulec ograniczeniu z uwagi na możliwość wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia realizacji umowy, a Wykonawcy w takim przypadku nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 2. Aktywowane elektroniczne karty paliwowe zabezpieczone kodem dostępu PIN powinny umożliwiać bezgotówkowy zakup paliwa w ilościach detalicznych. Będą wydawane w terminie 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku / zamówienia na karty. Za dostarczenie takiej karty Wykonawca może pobierać jednorazową opłatę w wysokości stałej podanej w ofercie. 3. Wykonawca umożliwi składanie wniosków / zamówień na karty w formie pisemnej oraz elektronicznej. 4. Przewidywana liczba kart paliwowych, które będą przedmiotem zakupu w zamówieniu wynosi 30 sztuk. 5. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia karty paliwowej Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania, dostarczenia nowej karty i jej aktywowania w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, elektronicznej. Za dostarczenie takiej karty Wykonawca może pobierać jednorazową opłatę w wysokości stałej podanej w ofercie. 6. Karty paliwowe muszą umożliwiać zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz produktów poza paliwowych i usług dostępnych na stacjach paliw w ramach kwoty określonej w ofercie i zakontraktowanej w umowie z wykonawcą. 7. Karty paliwowe będą oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym oraz będą zabezpieczone kodem dostępu PIN. 8. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji rodzaju zakupionego paliwa i innych produktów, daty i miejsca transakcji, ilość litrów/szt., wartość zakupu, numer rejestracyjny pojazdu oraz stanu licznika. 9. Zamawiający zastrzega, że karty nie mogą być objęte programami lojalnościowymi. 10. Karty paliwowe wystawione na Zamawiającego powinny być oznaczone stanowiskiem służbowym pracownika (karty na okaziciela) i numerem rejestracyjnym pojazdu, na podstawie stosownych wniosków przekazanych przez Zamawiającego według Załącznika Nr 8. 11. Na karcie paliwowej w oparciu o pisemne zapotrzebowanie będą zakodowane następujące dane: nazwa użytkownika, numer rejestracyjny pojazdu, limit paliwowy (jednorazowy, tygodniowy, miesięczny, kwartalny - do wyboru) dla każdego pojazdu, rodzaj paliwa, produkty poza paliwowe - limit wartościowy, stan licznika, okres ważności. 12. W przypadku, gdy wydana karta paliwowa będzie wadliwa lub ulegnie uszkodzeniu w trakcie jej użytkowania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego dostarczenia nowej karty paliwowej w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany przez wykonawcę. 13. W przypadku zmiany danych zakodowanych w karcie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na adres wskazany przez Zamawiającego, nowej aktywowanej karty paliwowej w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej Za dostarczenie takiej karty Wykonawca może pobierać jednorazową opłatę w wysokości stałej podanej w ofercie. 14. Wykonawca zobowiązuje się wydać użytkownikowi karty paliwowej dowód każdej transakcji, za którą dokonano płatności przy pomocy tejże karty, zawierający co najmniej takie dane jak: data oraz miejsce transakcji (adres stacji paliw), ilość zakupionego paliwa oraz jego cenę jednostkową (za litr), stan licznika pojazdu, ilość zakupionych produktów poza paliwowych lub usług oraz ich ceny jednostkowe, jak również wartość całkowita transakcji. 15. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący monitoring transakcji dokonywanych za pomocą wydanych kart paliwowych na swoich stronach internetowych zawierający w szczególności takie dane jak: data transakcji, miejsce transakcji, ilość zakupionego paliwa, cena jednego litra zakupionego paliwa, wartość zakupionego paliwa, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego oraz stanu licznika pojazdu. 16. Rozliczenia za zakupy dokonywane kartami paliwowymi dokonywane będą 2 razy w miesiącu, w okresach rozliczeniowych od 1 do 15-go dnia miesiąca oraz od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. W terminie 7 dni po upływie danego okresu rozliczeniowego Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wystawiony niezwłocznie po zakończonym okresie rozliczeniowym zbiorczy raport z dokonanych transakcji bezgotówkowych w okresie za jaki wystawiona będzie faktura, który prześle Zamawiającemu w wersji elektronicznej (dokument w programie Microsoft Exel). 17. Raport, o którym mowa w pkt 16 zawierał będzie następujące dane: 1) datę realizacji transakcji, 2) miejsce zakupu, numer stacji 3) rodzaj zakupionego produktu, 4) ilość zakupionego paliwa w litrach, 5) cenę 1 litra paliwa w złotych netto, z wyszczególnionym podatkiem VAT oraz podaną ceną brutto, 6) cenę oraz rodzaj zakupionych produktów poza paliwowych lub usług, 7) numer karty paliwowej, 8) numer rejestracyjny pojazdu, 9) stan licznika, 10) grupy towarowe określające zakupione towar, 11) dane dodatkowe wg ustaleń z Zamawiającym, 12) stawka VAT. 18. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem w postaci prawidłowo sporządzonego raportu. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień: 09132100-4 benzyna bezołowiowa 09134220-5 paliwo do silników diesla Część II: Dostawa oleju opałowego 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do siedziby Zamawiającego. Dostarczony olej opałowy musi odpowiadać wymaganiom norm: PN-C-96024:2001. OLEJ OPAŁOWY - w jednorazowej dostawie: od 1 600 l do 24 000 l w zależności od zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego. Przewidywana całkowita ilość ok. 24 000 l (w przeciągu 18 miesięcy). 2. Ilość oleju opałowego jest ilością prognozowaną, dlatego z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy (podyktowanych warunkami niezależnymi od Zamawiającego), Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia realizacji umowy maksymalnie do 65 % zamawianej ilości. Oznacza to, że zamawiający zamówi nie mniej niż 15 600 litrów oleju opałowego (w przeciągu 18 miesięcy). W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do maksymalnej ilości zamawianego oleju wynoszącej 24 000 litrów. 3. Produkt musi posiadać atesty i świadectwo jakości producenta (lub jednostki upoważnionej do wykonywania stosownych badań w tym zakresie), dołączone do każdej dostawy. 4. Wykonawca udziela gwarancji na jakość przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami na poszczególne rodzaje paliw. 5. Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach Zamawiającego. 6. Olej opałowy spełniać ma następujące parametry: -gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/cm3 -temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C -lepkość kinetyczna w 20°C nie wyższa niż 6,00 mm2/s -zawartość siarki nie więcej niż 0,20 %/m/m -zawartość wody nie większa niż 200%/m/kg -całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg -wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg 7. Zamawiający będzie dokonywał zakupu oleju opalowego zgodnie z ceną ofertową obowiązującą w okresie trwania umowy dostawy. 8. Płatność za zakupiony olej opałowy będzie dokonywana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi bezusterkowe dostarczenie wykonania dostawy. 9. Wykonawca (wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postepowania) zobowiązany będzie do dostawy zamówionego oleju własnym transportem i na swój koszt. 10. Rozładunek oleju opałowego nastąpi z zastosowaniem pompy przy autocysternie. 11. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowany licznik tankowania. Świadectwo legalizacji licznika tankowania będzie okazywane przy każdej dostawie. 12. Wykonawca do każdej dostarczonej partii oleju przedłoży atest i świadectwo jakości, potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający o terminie dostawy będzie informował pisemnie, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, podając ilość oleju jaką zamierza zakupić. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pisemnego zrezygnowania z zakupu danej partii oleju już po zgłoszeniu zamówienia jednak nie później niż na jeden dzień przed planowanym terminem dostawy. 14. W przypadku odmowy dostawy lub niedostarczenia oleju opałowego w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiającemu przysługuje prawo awaryjnego zakupu u innego dostawcy i dokonania obciążenia Wykonawcy kosztami tej dostawy (refaktura kosztów zakupu). 15. Dwukrotna odmowa lub niedostarczenia oleju opałowego może skutkować wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy. 16. Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego realizowania zamówienia odpowiada podmiot wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 09135100-5 olej opałowy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga złożenia oferty odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36 ust. 4 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie (Formularz oferty - Załącznik Nr 1 i Nr 1A do SIWZ) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091342205
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbmazovia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach