Przetargi.pl
Usługi transportowe dla Oddziału WDW Rogowo-Unieście - WDW Rogowo

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 188 51 62 , fax. 22 188 51 63
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
  ul. Syrokomli 6 6
  03-335 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 188 51 62, fax. 22 188 51 63
  REGON: 14299025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwwam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe dla Oddziału WDW Rogowo-Unieście - WDW Rogowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w następującym zakresie: ZADANIE NR 1 Zabezpieczenie potrzeb transportowych związanych z realizacją przetargu na organizację zielonych szkół dla Gminy Polkowice. Przewóz jednorazowo ok. 160 osób trasa Rogowo-Polkowice-Rogowo 3 transfery po ok. 160 osób Przywóz uczestników zielonej szkoły z Polkowic do Rogowa na I turnus w dniu 22.04.2013r. Przewóz uczestników zielonej szkoły z Rogowa do Polkowic z I turnusu w dniu 12.05.2013r. i przywóz uczestników na 2 turnus z Polkowic do Rogowa w dniu 13.05.2013r. Przewóz uczestników II turnusu z Rogowa do Polkowic w dniu 02.06.2013r. wycieczki na trasach: Rogowo- Kołobrzeg-Rogowo 2 transfery ok. 160 osób Rogowo- Zieleniewo-Rogowo 2 transfery ok. 160 osób Terminy wycieczek uzgodnione zostaną po rozpoczęciu każdego turnusu. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: Transport uczestników musi odbyć się luksusowymi, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu oraz przewozu dzieci autokarami z klimatyzacją, z wyłączeniem autokarów piętrowych. Konieczność przewiezienia jednorazowo do 160 osób do-z miejsca pobytu. Liczba kierowców zgodna z odpowiednimi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania uprawnionych służb, które dokonają przed wyjazdem kontroli pojazdów pod względem ich sprawności technicznej, oznaczenia pojazdów wymaganej liczby miejsc, trzeźwości kierowców i innych wymagań nałożonych przepisami prawa. Wykonawca musi zapewnić autokarowy transport zastępczy o taki samym standardzie w przypadku awarii nie dającej usunąć się na miejscu. Nowy pojazd musi być udostępniony najpóźniej w ciągu 2 godzin od stwierdzenia niemożności naprawy uszkodzonego autokaru. ZADANIE NR 2 zabezpieczenie potrzeb transportowych związanych z realizacją programu rekreacyjnego Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego MYC (przewóz ok. 110 osób) Rogowo-Kołobrzeg- Rogowo - wycieczka półdniowa ok. 110 osób - 3 razy Rogowo-Szczecin-Rogowo - wycieczka całodniowa ok. 110 osób - 1 raz transfer z Rogowa do Trzebiatowa ok. 110 osób - 1 raz Transport musi odbywać się komfortowymi środkami transportowymi z klimatyzacją. Dokładne terminy realizacji poszczególnych kursów będą uzgadniane z Wykonawcą na bieżąco wg potrzeb. Zamawiający dopuszcza możliwość wahadłowego przewozu po połowie grupy na trasie Rogowo-Kołobrzeg-Rogowo. Część grupy w godzinach dopołudniowych i część grupy w godzinach popołudniowych tymi samymi środkami transportu. W takim przypadku nastąpi odpowiednie przeliczenie kilometrów i wynikająca z niego opłata za przewóz. Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu 2 autokarami, które pomieszczą 110 osób jednorazowo lub przy użycia 2 autokarów + bus. ZADANIE NR 3 zabezpieczenie potrzeb transportowych związanych z realizacją programu animacyjnego dla osób wypoczywających w ośrodka: Rogowo-Kołobrzeg-Rogowo wycieczka półdniowa 10 x 1 autokar 49 miejsc Rogowo-Dobrzyca-Rogowo wycieczka półdniowa 5 x 1 autokar 49 miejsc Rogowo-Świnoujście-Rogowo wycieczka całodniowa 5 x 1 autokar 49 miejsc Rogowo-Trzebiatów - transfer na spływ kajakowy 4 x 1 autokar 49 miejsc Rogowo - Trzęsacz - Pogorzelica 5 x 1 autokar 49 miejsc Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany komfortowymi środkami transportu z klimatyzacją, w bardzo dobrym stanie technicznym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia do przewiezienia mniejszej ilości osób a Wykonawca nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń wynikających ze zmniejszenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwwam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach