Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-645 Warszawa, ul. Waryńskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234-63-53, 234-62-92 , fax. 22 234-62-92
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  ul. Waryńskiego 1 1
  00-645 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234-63-53, 234-62-92, fax. 22 234-62-92
  REGON: 00001554000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichip.pw.edu.pl, www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Komputer stacjonarny - 3 szt. Monitor - 3 szt. Drukarka atramentowa - 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt. Netbook - 1 szt. Notebook - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pw.edu.pl, www.ichip.pw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach