Przetargi.pl
Dostawa 1 (jednego) dostępu w wersji on-line do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Nr sprawy: ZP-11/CLKP/2013/W1.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 601 55 95 , fax. 22 601 55 57
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  Al. Ujazdowskie 7 7
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 55 95, fax. 22 601 55 57
  REGON: 14270701100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.clk.policja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 1 (jednego) dostępu w wersji on-line do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Nr sprawy: ZP-11/CLKP/2013/W1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednego) dostępu w wersji on-line do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo-ilościowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Szczegółowe wymagania stanowiące Załącznik nr 2.1. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.clk.policja.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach