Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa rękawic niesterylnych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Batorego 44
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 778 26 00, 22 778 26 25 , fax. 22 778 26 26, 22 778 26 02
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Batorego 44 44
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 778 26 00, 22 778 26 25, fax. 22 778 26 26, 22 778 26 02
  REGON: 14637864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-otwock.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa rękawic niesterylnych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic niesterylnych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184243000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia wadium przez Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach