Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na konserwacjach bieżących napraw oraz usuwania awarii bram garażowych segmentowych, bram wjazdowych przesuwnych i szlabanów na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie. Nr sprawy 04-2013-PN-WI

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 684 75 81 , fax. 22 684 75 77
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 684 75 81, fax. 22 684 75 77
  REGON: 14626847100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozgst.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednosta Wojskowa - Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na konserwacjach bieżących napraw oraz usuwania awarii bram garażowych segmentowych, bram wjazdowych przesuwnych i szlabanów na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie. Nr sprawy 04-2013-PN-WI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług polegających na konserwacjach bieżących napraw oraz usuwania awarii bram garażowych segmentowych, bram wjazdowych przesuwnych i szlabanów na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 29 Listopada 1 w Warszawie oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie z podziałem na 2 części.Kwota zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. Euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozgst.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach